ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเิติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๔"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

          ข้อ ๔ ในประกาศนี้

          "รายงาน" หมายความว่า รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งแสดงถึงการคำนวณสำรองประกันภัย ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

          "นักคณิตศาสตร์ประกันภัย" หมายความว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิรับรองรายงานกาคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วย

          "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

          ข้อ ๕ ให้บริษัทส่งรายงานสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วต่อคณะกรรมการ โดยส่งผ่านสำนักงานภายในสี่เืดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดตามแบบและรายการที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นอย่างน้อย

          ข้อ ๖ บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

          ข้อ ๗ บริษัทต้องแจ้งรายชื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ทำหน้าที่รับรองรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยประจำปีให้สำนักงานทราบภายในวันที่ ๑ ธันวาคมของปีปฏิทินนั้น

          ในกรณีที่บริษัีทเปลี่ยนนักคริตศาสตร์ประกันภัยที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งพร้อมแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

          ข้อ ๘ การส่งรายงานตามประกาศนี้ ให้บริษัทดำเนินการจัดส่งในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ และในรูปกระดาษ (hard copy) ที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตรงกัน

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

           

                                             นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

                                           ปลัดกระทรวงการคลัง

            ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ให้มีผลบังคับสำหรับรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓,มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยต้องส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามหลักการการดำรงเงินกองทุนตามระดีบความเสี่ยง (risk based capital) จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๐/๒