คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๖/๒๕๔๘

เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก
____________________

 
               เพื่อให้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้
 
               ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
               (๑) แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งเอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ
               (๒) พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ
               ข้อ ๒ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมทั้งเอกสารประกอบเอกสารแนบท้าย ที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนแบบและข้อความที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๑ (๑)
               ข้อ ๓ ให้ใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิกตามข้อ ๑ (๒)
               ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พจนีย์ ธนวรานิช
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน
 
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๔๒ เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่มีผลบังคับ : ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผู้ลงนาม : พจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :