เรื่อง การรับประกันภัยและการออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 
ประกาศคำสั่ง : เรื่อง การรับประกันภัยและการออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙ / ว๓๑๔
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน พญาไท กท.๑๐๔๐๐
๓๐ มกราคม ๒๕๓๘
 
เรื่อง การรับประกันภัยและการออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ๕๕ บริษัท และ ผู้จัดการบริษัท ๓ บริษัท
 
               เนื่องจากนายทะเบียนได้รับทราบว่า มีบางบริษัทและหลายบริษัทที่ประกอบการประกันภัยรถยนต์ได้ดำเนินการรับประกันภัยรถยนต์และออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้
 
               ๑. รับประกันภัยสำหรับเอกสารแนบท้าย ร.ย.๔.๓ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงเกินกว่าความเป็นจริง เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัยนอกจากการลักทรัพย์ตามสัญญาหมวด ๓ เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่จะนวนเงินเอาประกันภัยตาม ร.ย. ๔.๓ เป็น ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วรถยนต์บางประเภท บางยี่ห้อ มีอะหลั่ย อุปกรณ์ และส่วนควบ ฯลฯ จำหน่ายในประเทศ แต่บริษัทยังมีการรับประกันภัยตาม ร.ย. ๔.๓อีก
               ๒. รับประกันภัยตามสัญญาหมวด ๓ นอกจากการลักทรัพย์โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินกว่าที่นายทะเบียนเห็นชอบหรือกำหนด เช่น หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเข้าอู่ซ่อมของห้างกรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่างหากจากเบี้ยประกันภัยขั้นสูง
               ๓. บางกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีลูกจ้างหรือคนขับรถรับจ้าง บริษัทก็ยังบังคับการขายประกันภัยการลักทรัพย์ฯ โดยลูกจ้าง (ลจ.) อีก
               ๔. ออกกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง เช่น มีการคิดเบี้ยประกันภัยการลักทรัพย์ฯ (ลจ.) ในรายการ ๕ ของตารางกรมธรรม์ แต่ไม่มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดในรายการ ๔ ของตารางกรมธรรม์ช่องสัญญาข้อ ๓.๑ เฉพาะการลักทรัพย์
               ๕. รับประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย ร.ย. ๔.๒ ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดในจำนวนเงินต่ำกว่า๕๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕๐,๐๐๐ ต่อหนึ่งคน
               ๖. รับประกันภัยโดยกำหนดความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ๕๐๐ บาทหรือ ๑,๐๐๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒
               ๗. ออกกรมธรรม์โดยไม่ระบุหรือระบุไม่ชัดเจนในรายการรถยนต์ที่เอาประกันภัยของรายการ ๓ ของตารางกรมธรรม์โดยเฉพาะช่องแบบตัวถัง จำนวนที่นาง ขนาดเครื่องยนต์ หรือน้ำหนักรวม หรือระบุเกินกว่าความเป็นจริง
               ๘. ออกกรมธรรม์โดยระบุเอกสารแนบท้ายที่แนบติดในรายการ ๕ ของตารางกรมธรรม์ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับรายการเบี้ยประกันภัยในรายการ ๖ หรือออกเอกสารแนบท้ายไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับประกันภัยไว้
               ๙. ไม่ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีประวัติตีตามสัญญาข้อ ๑.๑๑ ของกรมธรรม์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต่ออายุสัญญาประกันภัยอีก ๑ ปี
               ๑๐. ระบุจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของการคุ้มครองของข้อ ๒.๑ (บจ.เพิ่ม) หรือข้อ ๒.๒ (ผส.เพิ่ม) หรือ ข้อ ๒.๓ (ทส.) ไม่เป็นไปตามที่นายทะเบียนเห็นชอบหรือกำหนด เช่น ข้อ ๒.๑ ส่วนเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งครั้ง หรือ ข้อ ๒.๓ (ทส.) ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งครั้ง
               ๑๑. คิดเบี้ยประกันภัยสูงเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยยานยนต์ที่นายทะเบียนได้เห็นชอบหรือที่นายทะเบียนกำหนด
               เพื่อมิให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต้องชำระเบี้ยประกันภัยสูงเกินกว่าความจำเป็นโดยไม่ถูกต้องและเพื่อให้ภาพพจน์ของธุรกิจการประกันภัยโดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์มีภาพพจน์ที่ดีขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมให้บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จแก่ตัวแทนหรือนายหน้าสูงเกินกว่าที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้ด้วย
               นายทะเบียนจึงขอเรียนมายังบริษัทให้ดำเนินการรับประกันภัยภัย ออกกรมธรรม์และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องตามที่นายทะเบียนเห็นชอบหรือกำหนด และละเว้นการดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายประชา จารุตระกูลชัย)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน
 
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
โทร ๖๑๙-๐๕๗๘-๙

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๓๐ มกราคม ๒๕๓๘
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : นายประชา จารุตระกูลชัย อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :