เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 
ประกาศคำสั่ง : เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙ / ว๙๓๖
สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
๑๗ เมษายน ๒๕๔๐
 
เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท
 
               ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๖ กำหนดให้ยริษัทประกันวินาศภัยจ่ายเงินสมทบให้บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย นั้น
 
               เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กอร์ปกับธนาคารกำหนดเวลาทำการระหว่างเวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๕.๓๐น. กรมการประกันภัย จึงกำหนดเวลารับเงินได้ของสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น. และ ๑๓.๐๐น. - ๑๕.๐๐น. ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
 
               สำหรับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่เป็นเช็ค ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
 
               ๑. เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเงินแก่ "กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย" กรมการประกันภัย และขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ"
               ๒. มีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๘๒ แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องมิใช่เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
               ๓. เป็นเช็คที่สั่งจ่ายโดยบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายเงินสมทบโดยตรง
               ๔. เป็นเช็คที่เรียกเก็บเงินได้ ณ ธนาคารในท้องที่ที่สำนักงานซึ่งระบุเป็นผู้รับเงินตามเช็คตั้งอยู่เท่านั้น
 
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายพงษ์ศักดิ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์)
นายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
๑๗ เม.ย. ๔๐
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : นายพงษ์ศักดิ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ : มาตรา ๓๘
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๖