คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔ / ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๔ / ๒๕๕๑
เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
____________________

               ตามที่ นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นั้น

               เพื่อให้มีการตีความสอดคล้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย มีความหมายและเจตนารมย์ตามที่ปรากฏในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :