ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และ ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ไว้ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ เมื่อบริษัทได้รับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ให้บริษัทออกใบเสร็จรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัย และเครื่องหมายให้กับเจ้าของรถ
               ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑


(ลงชื่อ) นายไพฑูรย์ แก้วทอง
(นายไพฑูรย์ แก้วทอง)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
วันที่มีผลบังคับ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๓๘

หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐