คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ ๑๓๔/๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________

               ตามที่ ได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๒๐/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้ว นั้น
               เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งงาน และสายบังคับบัญชาของส่วนงานระดับต่ำกว่าสาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ (๓) มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๒๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และมอบหมายให้พนักงานดังต่อไปนี้ เป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
               ๑. รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
               ๒. ผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
               ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานภาค หรือผู้อำนวยการสำนักงานภาคอาวุโส
               ๔. ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
               ๕. ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ๖. ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอาวุโส
               ๗. ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการส่วนอาวุโส ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๔


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔