ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
____________________

               เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่มีการเปลี่ยนแปลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองหนุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงกำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนใหม่ ตามแบบ บต.๑ และ บต.๒ แนบท้ายคำสั่งนี้

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๕