ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท
____________________

               เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่มีการเปลี่ยนแปลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของกฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงกำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทใหม่ ตามแบบ บต.๓ และ บต.๔ แนบท้ายคำสั่งนี้

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ : มาตรา ๔๔
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕ มาตรา ๒๐