ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางของการประกันภัย
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางของการประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมการประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศกรมการประกันภัย
เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางของการประกันภัย
____________________

               เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบริการ คุณภาพ ราคา และอื่นๆ ระหว่างบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย อู่ซ่อมรถยนต์ และประชาชนผู้เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น
               กรมการประกันภัย โดยความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยและสมาคมประกันวินาศภัย ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติของอู่กลางและคัดเลือกอู่ซ่อมรถยนต์ต่างๆ แล้วเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นอู่กลางของการประกันภัย ดังมีรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์ดังต่อไปนี้ คือ

               ๑. บริษัท ศ. ชัยยนต์มอร์เตอร์ (๑๙๘๗) จำกัด
                   เลขที่ ๑๐ สุขุมวิท ๕๗ (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) ถนนสุขุมวิท กทม.
                   ๓๙๒๑๔๗๒, ๓๙๒๕๑๑๓
               ๒. รุ่งกิจยนต์
                   เลขที่ ๘๘/๒๙ สุขุมวิท ๗๗ (ซอยอ่อนนุช ๔๖) ถนนสุขุมวิท กทม. ๓๒๑๑๑๐๑
               ๓. บี.เค.มอเตอร์
                   เลขที่ ๑๐๒ สุขุมวิท ๗๗ (ซอยอ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท กทม. ๓๑๑๒๗๑๓
               ๔. ไทยรัตน์ยานยนต์
                   เลขที่ ๕๐๙/๑๘๖ ซอยภาณุรังสี (จรัลสนิทวงศ์ ๗๕) ถนนจรัลสนิทวงศ์ กทม. ๔๒๔๐๒๐๒
               ๕. ประสิทธิยนต์
                   เลขที่ ๒๙๒ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ตรงข้ามซอยอินทามระ ๕๙) แขวงสามเสนใน กทม.
                   ๒๗๗๒๔๙๙, ๒๗๗๔๙๖๑
               ๖. วิศวกรรมการาจ
                   เลขที่ ๕๖ ซอยอินทามระ ๑๘ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ๒๗๗๓๓๑๔
               ๗. บริษัท เอ.ซี. จำกัด
                   เลขที่ ๘๕/๕ ซอยเจริญสุข (ซอยประดิพัทธ์ ๙) ถนนประดิพัทธ์ กทม.
                   ๒๗๑๑๐๘๖-๗, ๒๗๑๑๐๙๒-๓
               ๘. บริษัท วี ไอ พี คาร์คอมแพคร์ จำกัด
                   เลขที่ ๑๙/๑๐๘ ซอย ๘๗-๘๙ ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กทม. ๕๓๙๑๙๙๖
               ๙. บริษัท โอ.พี. ทวีวัฒน์ จำกัด
                   เลขที่ ๑๓๓/๖-๗ ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง กทม. ๒๔๕๑๓๒๙, ๒๔๕๑๓๒๕
               ๑๐. เด็ดดียนต์
                   เลขที่ ๙๓๗-๙๓๙ ถนนพัฒนาการ แขวงคลองตัน กทม. ๓๑๔๒๒๘๒, ๓๑๔๒๗๕๐
               ๑๑. ที.ซี.การาจ
                   เลขที่ ๕๘ ซอยอินทามระ ๔๓ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง กทม.
                   ๒๗๗๙๘๐๘, ๒๗๗๓๒๐๖

               ในการนี้ กรมการประกันภัย บริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัย คู่กรณี และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จะเลือกให้อู่กลางดังกล่าวทำการประเมินราคา ซ่อมแซม เคาะ พ่นสี โดยที่บริษัทประกันภัยยินยอมให้เลือกใช้อู่กลางใดอู่กลางหนึ่งทำการดังกล่าวได้ รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียนมายังที่กรมการประกันภัย หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคา คุณภาพ และระยะเวลาการซ่อมแซมก็จะใช้อู่กลางหนึ่งอู่หรือหลายอู่ที่คู่กรณีคัดเลือกทำการประเมินราคา และซ่อมแซมด้วย
               อนึ่ง หากอู่กลางใดกระทำการใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งราคา คุณภาพ หรือระยะเวลาการซ่อม และอื่นๆ กรมการประกันภัยโดยความร่วมมือจากสมาคมประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยก็จะไม่ใช้บริการของอู่นั้นอีกต่อไป โดยการถอดถอนจากการเป็นอู่กลางหรือไม่แต่งตั้งให้เป็นอู่กลางอีกต่อไป
               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗


(ลงชื่อ) ประชาจารุตระกูลชัย
(นายประชา จารุตระกูลชัย)
อธิบดีกรมการประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๓๘
ผู้ลงนาม : นายประชา จารุตระกูลชัย อธิบดีกรมการประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :