ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ประกาศคำสั่ง : ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
____________________

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ให้สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจัดทำประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีของกองทุนเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนธันวาคมทุกปี สำหรับการทำงบประมาณปีถัดไป” ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการวางระเบียบนี้ เนื่องจากการจัดทำประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ซึ่งเป็นปีปฏิทิน จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : เหตุผลในการวางระเบียบนี้ เนื่องจากการจัดทำประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ซึ่งเป็นปีปฏิทิน จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้
วันที่ประกาศ : ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๔