หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
 
ประกาศคำสั่ง : หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : หนังสือเวียน
เนื้อหา :
ที่ พณ ๐๕๐๙/ว.๓๖๑
กรมการประกันภัย   กระทรวงพาณิชย์
๔๐๘/๔๗ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น ๑๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๓๙
 
เรื่อง        การบอกเลิกสัญญาประกันภันรถ
 
เรียน
 
อ้างถึง    หนังสือที่ พณ ๐๕๐๖/ว ๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖
 
                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาการประกันภัยรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปในแนวเดียวกัน   ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
                ปรากฏว่าในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถดังกล่าว   มีหลายบริษัทที่มิได้ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้
                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถเป็นไปอย่างถูกต้องจึงให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือพนักงานบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทน เป็นผู้ลงนามในการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ  โดยให้บริษัทแจ้งรายชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำแทนเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ ต่อนายทะเบียน และหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับมอบอำนาจ ให้บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนด้วย
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
                                                     
                                                             ขอแสดงความนับถือ
 
                                                            นายการุณ กิตติสถาพร
อธิบดีกรมการประกันภัย              
 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : นายการุณ กิตติสถาพร อธิบดีกรมการประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ : มาตรา ๓๘
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๐