คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงภัยเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อการรับประกนภัยต่อภายในประเทศ เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถบริหารการจัดสรรการรับเสี่ยงภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ให้บริษัทสามารถใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามข้อ ๓ แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ สำหรับการประกันภัยอัคคีภัยหรือการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด รายที่มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเบี้ยประกันภัย ๓ ปีรวมกัน โดยบริษัทไม่ต้องทำประกันภัยต่อในประเทศ ตามข้อ ๓ วรรค ๒ แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ ได้ เป็นระยะเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

           

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :