ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้รับทราบความเดือดร้อนของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีผลมาจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่าง ๆ

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงใคร่ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และมีพฤติการณ์อันจำเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมิใช่ความผิดของตน ให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์ที่จำเป็นสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยนั้นได้ส้ินสุดลง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๒