คำสั่งนายทะเบียน ๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสองและมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า คำสั่งนายทะเบียน ๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
          ข้อ ๒ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่แนวท้ายคำสั่งนี้
          ข้อ ๓ ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย หมวดความคุ้มครองที่ ๒ ที่แนบท้ายคำสั่งนี้
          ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมการรับประกันภัยพิบัติตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

                                                                                        สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


                                                                                             (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                                                                    คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                      นายทะเบียน   

   

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐