ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
         ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕"
         ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔(๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
          "(๑) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ ที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง หรือตราสารหนี้อื่นที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทย"

                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

                                                                                                                (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                               ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                           ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  20
หมายเหตุ :

           เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เนื่องจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้กำหนดแนวนโยบายการออกเครื่องมือในการระดุมทุนของภาครัฐ ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยมิได้กำหนดให้บริษัทนำตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยมาวางกับนายทะเบียนได้ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสานต่อนโยบายของภาครัฐจึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๔