คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนได้ทำประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองและครอบครัวมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้
          ข้อ ๑ บริษัทอาจกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอเประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
               (๑) เป็นการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
               (๒) วันเริ่มต้นคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
          ข้อ ๒ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๓/๒๕๔๔  เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๔
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                  

                                                                                       สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                                   

                                                                                              (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
                                                                                                          เลขาธิการ
                                                                        คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                                                                          นายทะเบียน
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐