ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรทรัพย์สินไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากทรัพย์สินไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรทรัพย์สินไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากทรัพย์สินไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม มาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
            ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖"
           ข้อ ๒ ในประกาศนี้
           "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิตจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
           "ค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม" หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายหรือจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
            "เงินค้างรับเฉพาะส่วนของค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ" หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมส่วนที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในรคะหว่างเรยกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ
            "ประกาศ คปภ." หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
             ข้อ ๓  ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                          (๑) ให้บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมนำเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง และเงินค้างรับเฉพาะส่วนของค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อมาใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามประกาศ คปภ.โดยอนุโลม
                         (๒) บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมจะไม่ฝากเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดสรรไว้สำหรับสินทรัพย์หนุนหลังและมีไว้เพื่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมและบริหารสภาพคล่องของกิจการไว้กับสถาบันการเงิน ตามข้อ ๕ แห่งประกาศ คปภ.ก็ได้
              ข้อ ๔ ให้บริษัทที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมแสดงรายการเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง และเงินค้างรับเฉพาะส่วนของค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมที่เรียกคืนจากผู้รับประกัภนัยต่อตามข้อ ๓(๑)  โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุที่ปรากฏในรายงานสินทรัพย์ลงทุนและสินทรัพย์จัดสรรที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                          (นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม)
                                                                                                                          ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                                     ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12,15
หมายเหตุ :

                 เหตุที่ต้องออกประกาศนี้ เนื่องจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ  เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของบริษัทที่มีอยู่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๙