ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
เนื้อหา : เพีอให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตาม ความในมาตรา ๔๑๔๑๔๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ บริษัทประกันวินาศภัย กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคําเปรียบเทียบปรับตามมติทีประชุมครังที ๒/๒๕๕๗ สงวันที ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทประกันวินาศภัย ได้ชําระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบแล้ว จํานวน ๓า บริษัท ดังนี บริษัทประกันวินาศภัย ลักษณะการกระทําความผิด/ โทษทีได้มีการเปรียบเทียบ ความคืบหน้าของคดี a, บริษัท กมลประกันภัย จํากัด(มหาชน) ๑) จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ ของบริษัทและเงินสํารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และ ๒) จัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา ประกันภัย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับทั้งสองรายการ เป็นเงิน บริษัทได้ชําระค่าปรับทั้ง สองรายการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทปฏิบัติครบถ้วน ตามกฎหมายแล้ว ๒. บริษัท กรุงเทพประกัน สุขภาพ จํากัด(มหาชน) กระทําการยื่นรายงานประจําปีการคํานวณความรับผิดตาม กรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับปี พ.ศ.๒๕๕๖ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ ความผิดต่อเนื่องปรับรายวันเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๑๕o,ooo บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมือ วันที ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๓ บริษัท อินทรประกันภัยจํากัด(มหาชน) กระทําการจัดส่งกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (reinsurance management Strategy) ที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔๗ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาทและความผิดต่อเนืองปรับรายวันเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘o,ooo บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมือ วันที ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ :
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม :
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๑๑/๒