คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓o แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงมีคําสัง ดังต่อไปนี ข้อ ๑ คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย และเอกสารแนบท้าย” ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้าย และอัตราเบียประกันภัยที่แนบท้าย คำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้ (๑) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย และอัตราเบียประกันภัย (๒) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย (รายปี) (แบบ อค. ๑.๓๕) และอัตราเบียประกันภัย (๓) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ สําหรับกรมธรรม์ประกันอัดดีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) (แบบ อค. ๑.๓๖) และอัตราเบี้ยประกันภัย สั่งณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

หมายเหตุ เหตุผลที่มีการออกคําสั่งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้ายสําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยเพิมมากขึ้น จึงจําเป็น ต้องออกค้าสังนี

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐