ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุม คณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครังที ๙/๒๕๕๘ เมือวันที ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1) ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงินและ รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (๓) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๔) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ การจัดทํางบการเงิน ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยมาตรฐาน การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๕ การจัดทํารายงานประจําปีให้ใช้เกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าตามนัยแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ บริษัทต่อคณะกรรมการ โดยผ่านสํานักงาน ดังต่อไปนี้ (๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว (๒) งบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ตก) รายงานประจําปีแสดงการดําเนินงานของบริษัท ข้อ ๗ การยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม แบบและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ (๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้บริษัทยื่นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ตามแบบงบการเงินรายไตรมาสแนบท้ายประกาศนี้ (๒) งบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้บริษัทยื่นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ ตามแบบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทิน ที่ล่วงมาแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับงบการเงินของรอบปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัทอาจใช้แบบงบการเงินสําหรับ รอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ (๓) รายงานประจําปีแสดงการดําเนินงานของบริษัท ให้บริษัทยื่นภายในสี่เดือนนับแต่ ปีปฏิทินแต่ละรอบ ตามแบบรายงานประจําปีแนบท้ายประกาศนี้ วันสิ้นสุดรอบ ข้อ ๘ การยื่นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมา ของบริษัทตามประกาศนี้ให้ยื่นในรูปกระดาษ (hard copy) และไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี (compact disc : CD) ซึ่งต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกัน โดยจัดทําข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้ (๑) รายงานผู้สอบบัญชีจัดทําเป็น pdf file (๒) งบการเงินจัดทําเป็น excelfite และ - (๓) หมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเป็น Word file การยื่นรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท ให้ยื่นตามคู่มือการจัดทํา รายงานประจําปีในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่พัฒนาโดยสํานักงาน ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าว ไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ที่กําหนดไว้ตามคู่มือการจัดทําข้อมูลทางการเงินประจําปี ให้ถือว่าบริษัทยังไม่ได้ยื่นรายงานตามความในประกาศนี้ ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) ที่บริษัทยื่นมาไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วน นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ข้อ ๙ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานตามข้อ ๘ ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบที่พัฒนาโดยสํานักงานได้ให้บริษัทมีหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นรายงานต่อนายทะเบียน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นรายงานครั้งนั้นได้ โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น หากนายทะเบียน เห็นสมควรจะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องยื่นรายงานในรูปกระดาษ จํานวนสองชุด มาพร้อมกับการร้องขอขยายระยะเวลาด้วย ข้อ ๑๐ ในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนเนื่องจากประเทศประสบภัยพิบัติร้ายแรง หรือ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชน ทําให้บริษัทไม่สามารถยืนงบการเงินหรือรายงานประจําปี นดเวลาตามข้อ ๗ ให้นายทะเบียนมีอํานาจขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นแล้ว ข้อ ๑๑ ข้อมูลการจัดทํางบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกันหรือสามารถกระทบข้อมูลได้กับข้อมูลราคาบัญชีในรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับงวดบัญชีเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทังหมดตามข้อ ๖ ต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสําคัญที่ควรบอกให้แจ้ง ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผลการดําเนินงานตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งในกําไรขาดทุน สําหรับงวดหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละยี่สิบ ให้บริษัทจัดทํารายงานชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการ โดยผ่านสํานักงาน พร้อมกับงบการเงินที่บริษัทต้องยื่นส่งตามประกาศนี้ ข้อ ๑๓ ในขณะที่สํานักงานไม่ได้กําหนดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทยื่น รายงานประจําปีแสดงการดําเนินงานของบริษัทตามมาตรา ๔๗ (๓) ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบงานที่ใช้ก่อน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙โดยใช้แบบรายการที่มีรหัสรายการ (วXXXX) ตรงกัน ตามแบบรายงานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์เดิม ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เพื่อปรับปรุงแบบรายงานประจําปีแสดงการดําเนินงานของบริษัทให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วย การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และดําเนินการรวบรวมประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทํา และยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับที่ ๑ - ๔ไว้ด้วยกัน

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๗