ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

ตามที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ได้มีคําสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่องให้บริษัทสัจจะประกันภัย จํากัด (มหาชน) หยุด รับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีประกาศ ดังนี้ ๑. ในประกาศนี้ “บริษัท” หมายถึง บริษัท สัจจะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ๒. ให้บริษัทรายงานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนเพื่อทราบถึงบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด ของบริษัท ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ๓. ห้ามมิให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทําการเคลื่อนย้าย หรือจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ ๔. นายทะเบียนกําหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนหรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน ได้ดังต่อไปนี้ ๔.๑ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองตาม ญาประกันภัยโดยตรง หรือผู้ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนโดยชอบ เช่น บริษัท กลางคุ้มครอง ประสบภัยจากรถ จํากัด โรงพยาบาล หรือตามคําพิพากษาของศาล หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๔๒ การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ๔๓ การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ๔๔ การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ๔๕ การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฎหมายกําหนด ๔๖ การจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินจ่ายหรือเงินสมทบตามที่กฎหมายกําหนด และ เงินจ่ายตามคําสั่งศาล ๔๗ การจ่ายตามความจําเป็นเพื่อเร่งรัดติดตามหรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความจําเป็นนอกเหนือจาก ๔๑ ถึง ๔.๗ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียน โดยมีเหตุผลความจําเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ๕. การจ่ายเงินตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้างต้น ให้บริษัทเสนอเอกสารหลักฐานประกอบ การขออนุมัติต่อพนักงานเจ้าหน้าทีทีนายทะเบียนมอบหมาย ทั้งนี้ กระบวนการหรือวิธีการในการขออนุมัติให้เป็นไปตามทีพนักงานเจ้าหน้าทีที่นายทะเบียนมอบหมายกําหนด ๖. มอบหมายให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชือร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน ๖.๑ ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ๖.๒ นายธีระยุทธ ไผ่ตาแก้ว ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบ ๕/๒ ๖.๓ นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนสอบสวน การฉ้อฉลประกันภัย ๖.๔ นางจันทิมา เมืองน้อย ผู้อำนวยการส่วนคุ้มคองสิทธิประโยชน์ ๒/๑ ๖.๕ นายศิริชัย ปิ่นโมรา ผู้อํานวยการส่วนบริหารและประเมินผล ๓/๒ ๖.๖ นางสาวเยาวเรศ จุติกุลทรัพย์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารและประเมินผล ๕/๑ ๖.๗ นายพงศกร ภาณุสานต์ ผู้อํานวยการส่วนกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ๖.๘ นางสาวเสาวนีย์ เหลืองระลึก ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน ๖.๙ นางสาวสุชา อังคภากรณ์กุล ผู้อํานวยการส่วนวางแผนและพัฒนากฎหมาย ๒/๑ ๖.๑๐ นางประภาพรรณ เชาว์วิศิษฐ ผู้อํานวยการส่วนคดี ๒/๒ ๖.๑๑ นายภควัต รังคะภูติ ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ๖.๑๒ นางสาวอรุณี ช่างสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ชํานาญการ ๖.๑๓ นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์ เจ้าหน้าทีชํานาญการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒