คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อให้การกําหนดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยสําหรับกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมี คําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ 3( /๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบียประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยตามที่แนบท้ายคําสั่ง นายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยตามที่แนบท้ายคําสั่งนี้แทน ข้อ ๓ คําสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่มีระยะเวลา ประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 90 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐