คำสั่งนายทะเบียนที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนทำประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ตนและครอบครัวมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชขบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย" ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ ๓ บริษัท อาจกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็ฯชอบไว้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจำนวนเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) เป็นการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๐ และ (๒) วันเริ่้มต้นคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๓ ให้บริษัทกำหนดใช้ตามอัตราที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนหน้าแล้ว สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐