คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ ๑๑๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่งดังนี้ ข้อ ๑ แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผูู้ชำระบัญชีของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒ ให้ผู้ชำระบัญชีตามข้อ ๑ ทำการชำระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อ ๓ ให้ผูู้ชำระบัญชีได้รับค่าตอบแทนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี โดยจ่ายจากทรัพย์สินของบริษัท ดังนี้ ๓.๑ ค่าตอบแทนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ๓.๒ ค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์สินในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของจำนวนเงินที่ได้รับแล้วจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่หลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  25
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๒