ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบต่อประกาศกระทรวงพานิชย์ ที่ได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เดิม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงแต่งตั้งให้พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (๑) รองเลขาธิการ (๒) ผู้ช่วยเลขาธิการ (๓) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส (๔) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก (๕) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารส่วนอาวุโส (๖) เจ้าหน้าที่ชำนาญงานอาวุโส ผู้บริหารทีม ผู้บริหารส่วน (๗) เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หัวหน้าทีม (๘) พนักงานชำนาญงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส (๙) พนักงานปฏิบัติงานอาวุโส เจ้าหน้าที่ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ผู้ลงนาม : นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  3
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕