ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2555
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2555
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

ตามที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่องให้บริษัทฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันภัยวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีประกาศ ดังนี้ ๑. ในประกาศนี้ "บริษัท" หมายถึง บริษัท ฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ๒. ให้บริษัทรายงานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อทราบถึงบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัท ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ๓. ห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ ๔. นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน ได้ดังต่อไปนี้ ๔.๑ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยตรง ๔.๒ การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ๔.๓ การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ๔.๔ การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ๔.๕ การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฎหมายกำหนด ๔.๖ การจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าปรับ ๔.๗ การจ่ายตามความจำเป็นเพื่อเร่งรัดติดตามหรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความจำเป็นนอกเหนือจาก 4.1 ถึง 4.7 ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยมีเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ๕. การจ่ายเงินตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้างต้น ให้บริษัทเสนอเสนอหลักฐานประกอบการขออนุมัติต่อพนะกงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนมอบหมาย ทั้งนี้ ขบวนการหรือวิธีการในการอนุมัติให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนมอบหมายกำหนด ๖. มอบหมายให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามข้อ ๓ และ ๔ โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน ๖.๑ นางวราภรณ์ วงศ์นิจวโรดม ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ๑ ๖.๒ นายสิทธิชัย ฤกษ์วลีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ๒ ๖.๓ นายพระชัย สุคันธวิภัติ ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ๖.๔ นางศิริวรรณ คำสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต ๖.๕ นายภวัต ธาราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารและประเมินผล ๑/๑ ๖.๖ นายทรงพล กลิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส ส่วนคดี ๒/๓ ๖.๗ นางสาวพีร์ภัสสร นาคสุข ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ๖.๘ นางสาวอรทัย ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนากฎหมาย ๑/๑ ๖.๙ นายศิริชัย ปิ่นโมรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารและประเมินผล ๓/๒ ๖.๑๐ นางสาวณธษา ผ่อนผัน ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ๑/๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่มีผลบังคับ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผู้ลงนาม : นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๔