คําสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)
 
ประกาศคำสั่ง : คําสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คําสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา : อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓ /๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และ อัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้า ในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และ การประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล และโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกคําสั่งเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งคําสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และ การประกันภัย ความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) โดยทําคํารับรองว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้ถือว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย ประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบ และบริษัทชําระค่าธรรมเนียม เรียบร้อยแล้ว ข้อ ๕ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบตามข้อ ๔ ต้องจัดทํา หรือผ่านการพิจารณาจากองค์กร ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทําโดย The International Underwriting Association of London (IUA) หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการร่วมของทั้งสององค์กร หรือ Joint Cargo Committee (UCC) หรือคณะกรรมการอื่นที่คล้ายกัน หรือองค์กรอื่นในระดับเดียวกันที่ นายทะเบียนเห็นชอบ หรือ (๒) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ของสมาคม ประกันวินาศภัยไทย อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบตามข้อ ๔ ต้องสามารถแสดงที่มา หรือระบุแหล่งข้อมูล ข้อ ๖ บริษัทที่ยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามข้อ ๔ ต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่ต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของ บริษัทนั้นได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณ เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ข้อ ๗ ในการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบ ตามข้อ ๔ บริษัทจะต้อง นําส่งเอกสารต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้ (๑) ใบคําขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (๒) สําเนาใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียม (๓) หนังสือรับรองอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (๔) แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และ อัตราเบี้ยประกันภัย ที่ขอรับความเห็นชอบ โดยใช้หัวกระดาษบริษัท จํานวนสองชุด (๕) เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นภาษาไทย (กรณีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๖) เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบท้าย ที่ยื่นขอรับความเห็นชอบนั้นได้จัดทําโดย The International Underwriting Association of London (UA) หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการ ร่วมของทั้งสององค์กร หรือ Joint Cargo Committee (JCC) หรือคณะกรรมการอื่นที่คล้ายกัน หรือ องค์กรอื่นในระดับเดียวกันที่นายทะเบียนเห็นชอบ (กรณีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๑)) (๗) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (กรณีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒)) ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้ถือว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาแต่ต้น สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกคําสั่งฉบับนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐