คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยเฉพาะราย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยเฉพาะราย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา : อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ ๔๔ ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยเฉพาะราย” ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งคําสั่งนายทะเบียนที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย ประกันภัย สําหรับการประกันภัยเฉพาะราย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยเฉพาะราย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ นายทะเบียนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประทับตรา รับเรื่องขอรับความเห็นชอบ และบริษัทชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว หากสํานักงานคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มิได้มีหนังสือทักท้วงไปยังบริษัทหรือมีหนังสือเรียกให้ บริษัทมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับเรื่องขอรับความเห็นชอบ ให้ถือว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน ข้อ ๕ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย ที่บริษัทขอรับความเห็นชอบ ตามข้อ ๔ ต้องเป็นการประกันภัยที่มีลักษณะความคุ้มครองประเภทหนึ่ง ประเภทใด ดังต่อไปนี้ (๑) การประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะความคุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด สําหรับ ธุรกิจทั่วไปหรืออุตสาหกรรม ซึ่งอาจรวมถึงความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ความคุ้มครองธุรกิจหยุดชะงัก ความ คุ้มครองหม้อกําเนิดไอน้ําและถังอัดความดัน ความคุ้มครองการหยุดชะงักของเครื่องจักร เป็นต้น หรือ (๒) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ การประกันภัยการปฏิบัติงาน ตามสัญญาก่อสร้าง การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา การประกันภัยหม้อกําเนิดไอน้ํา และถังอัดความดัน การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การประกันภัยงานติดตั้งระบบและ เครื่องจักร การประกันภัยเครื่องจักร และการประกันภัยการสูญเสียกําไรจากสาเหตุเครื่องจักรหยุดชะงัก หรือ (๓) การประกันภัยอากาศยานและเครื่องบิน หรือ (๔) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ได้แก่ การประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ การประกันภัยความรับผิด สําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ การประกันภัยการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และการประกันภัยความรับผิดอัน เกิดจากวิชาชีพ หรือ (๕) การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าใน ประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล และโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) หรือ (๖) การประกันภัยอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสําหรับเงิน การ ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง การประกันภัยป้ายโฆษณา และการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบ ตามข้อ ๔ ต้องสามารถแสดงที่มา หรือระบุแหล่งข้อมูล และวิธีที่ใช้ในการคํานวณ ข้อ 5 ผู้เอาประกันภัย มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) นิติบุคคลที่มีทรัพย์สินเพื่อการทําประกันภัยตั้งแต่สองพันล้านบาทขึ้นไป ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน เพื่อใช้กับสาธารณชนทั่วไปไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย ขององค์กรนั้น ๆ เนื่องจากความเสี่ยงภัยสูงกว่าปกติและมีลักษณะภัยเฉพาะ เช่น โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟ้า อากาศยาน (๒) นิติบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติที่มาประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งมีข้อบังคับ จากสํานักงานใหญ่ของบริษัทผู้ประกอบการในต่างประเทศ ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีเงื่อนไข เหมือนกันทั่วโลก (๓) นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีความต้องการกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทําขึ้นเป็น การเฉพาะสําหรับธุรกิจ เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยที่พิเศษ และไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน เพื่อใช้กับธุรกิจดังกล่าว ข้อ ๗ บริษัทต้องแสดงหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เฉพาะรายของผู้ขอเอาประกันภัยตามแบบแนบท้ายคําสั่งนี้ หรือหนังสือของผู้ขอเอาประกันภัยที่ แสดงการรับทราบว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย ตามที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานและประสงค์ ที่จะใช้แบบและข้อความดังกล่าว ข้อ ๘ บริษัทต้องแสดงสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยไว้เอง การจัดสรรการประกันภัยต่อทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งต้องเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย ข้อ ๔ บริษัทต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียน อาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้ ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิด ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย ข้อ ๑๐ ในการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบ ตามข้อ ๔ บริษัทจะต้อง นําส่งเอกสารต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้ (๑) ใบคําขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (๒) สําเนาใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียม (๓) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะรายของผู้ขอเอา ประกันภัยตามแบบแนบท้ายคําสั่งนี้ หรือหนังสือแสดงการรับทราบว่ากรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็น มาตรฐาน และประสงค์ที่จะใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และ เอกสารแนบท้าย ตามที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียนของผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเป็น ผู้มีอํานาจ (๔) หนังสือแสดงสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยไว้เอง การจัดสรรการประกันภัยต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ (๕) หนังสือรับรองอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (๖) แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่ขอรับความเห็นชอบที่ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย ตามข้อ ๖ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี และอัตราเบี้ยประกันภัยโดยใช้หัวกระดาษบริษัท จํานวนสองชุด (๗) เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่วไป ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นภาษาไทย (๔) เอกสารที่แสดงที่มาหรือระบุแหล่งข้อมูล และวิธีที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้ถือว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาแต่ต้น สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้ลงนาม : นายสุทธิพล ทวีชัยการ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกคําสั่งฉบับนี้ เพื่อกําหนดประเภทการประกันภัยที่สามารถมาขอรับ ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับการประกันภัยเฉพาะรายเพิ่มเติมยิ่งขึ้น และเป็นการลดขั้นตอนและให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัย
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๙