เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 
ประกาศคำสั่ง : คําสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการขนส่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓๙ (COVID-19) อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึง มีคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ คําสั่งนี้ เรียกว่าคําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๐ /๒๕๖๓ เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ย ประกันภัยสําหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)"

 ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓

 ข้อ ๓ ในกรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บริษัทอาจกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสําหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียนได้ ให้ความเห็นชอบไว้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของจํานวนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ทุกประเภท

 

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

นายทะเบียน

 

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ :
วันที่มีผลบังคับ : ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ลงนาม : นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5,6     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๖