สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปก.) Office of Insurance Commission ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓ ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 
ประกาศคำสั่ง : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปก.) Office of Insurance Commission ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓ ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปก.) Office of Insurance Commission
เนื้อหา :

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปก.)

Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๓ 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

 

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยจึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จํานวน ๒๓ เรื่อง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
    เลขที่ ICP : 
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๑๑/๒