ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

 

 

 

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่าประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคม นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ให้ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และสอบผ่านวิชาที่มีเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองเป็นผู้สําเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

(๑) คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือเทียบเท่า
(๒) ทฤษฎีความเสี่ยง หรือตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือเทียบเท่า
(๓) ทฤษฎีดอกเบี้ย หรือคณิตศาสตร์การเงิน หรือเทียบเท่า
(๔) ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือเทียบเท่า (๕) ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงการสูญเสีย หรือเทียบเท่า

ข้อ ๕ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

(๑) สอบทานข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดทํารายงานประจําปีการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ ประกันภัยตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคา ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยและประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงานประจําปีการ คํานวณความรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

(๒) วิเคราะห์และกําหนดสมมติฐานที่จําเป็นในการจัดทํารายงานประจําปีการคํานวณความรับผิด ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยและประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงาน ประจําปีการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

(๓) คํานวณสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

(๔) คํานวณสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย และ

(๕) คํานวณสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติ
งานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในระยะเวลาไม่เกินแปดปีก่อนวันที่ขอรับใบอนุญาตหรือวันที่ขอต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อ ๖ ให้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรา ๗๘/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามที่กําหนดในข้อ ๕ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้

          ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในข้อ ๕ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ หากไม่ปฏิบัติงานภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗๘/๓
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

                                                                                                             

                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                                                        (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

                                                                                 เลขาธิการ
                                                     คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                                                                นายทะเบียน

 

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : 25 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับ :
ผู้ลงนาม : นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :

 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการคํานวณมูลค่าสํารองประกันภัย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความสําคัญต่อการกํากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย จึงจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๓