• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
Home พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑) ตารางประกาศ / คำสั่ง  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
ค้นหา / Search
มาตรา หมวดของกฏหมาย ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ชื่อประกาศ / คำสั่ง ผู้ลงนาม    
มาตรา หมวดของ
กฎหมาย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ชื่อประกาศ / คำสั่ง หมวด
ICP
เลขที่
ICP
วัน เดือน ปี
ที่ประกาศ
ผู้ลงนาม วัน เดือน ปี
ทีมีผลบังคับ
ประกาศ/คำสั่ง
(PDF)
เวลาสุดท้าย
ที่ต้องปฎิบัติ
บทลงโทษ
มาตรา ๗                      
มาตรา ๑                      
มาตรา ๒ - หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖ นายเกษม จันทรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประยุกต์และพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖ Link ไปประกาศ
มาตรา ๓                      
มาตรา ๔ - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ Link ไปประกาศ
    ประกาศกรมการประกันภัย ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ
    ประกาศกรมการประกันภัย ประกาศกรมการประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีโทษปรับสถานเดียว (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ นายบรรพต หงษ์ทอง อธิบดีกรมการประกันภัย วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ
มาตรา ๕ - กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ Link ไปประกาศ -

 

    ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รอบเดือนมกราคม ๒๕๕๓ Link ไปประกาศ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ มาตรา ๓๘
    ประกาศนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    ประกาศนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับ ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Link ไปประกาศ
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.๒๕๔๗ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๗

    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ

มาตรา ๔๑

    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ ( พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Link ไปประกาศ
    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒ นายบรรพต หงษ์ทอง อธิบดีกรมการประกันภัย Link ไปประกาศ มาตรา ๔๐
    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ
    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๘

    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๑ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๘

    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๘

    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๗

    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖ นายอำนวย ธัมมรัคคิต ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนฯ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๐
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๗
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๐
มาตรา ๖                      
มาตรา ๖ ทวิ                      
มาตรา ๖ ตรี                      
มาตรา ๖ จัตรา                      
มาตรา ๖ ฉ                      
มาตรา ๖ เบญจ                      
มาตรา ๖ สัตต                      
มาตรา ๖ อัฏฐ                      
มาตรา ๗ - - กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ Link ไปประกาศ

 

    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๗

    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๗

    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย Link ไปประกาศ มาตรา ๓๗
มาตรา ๘ กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ ( พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Link ไปประกาศ
    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ นายเสริมศักดิ์ สุวัณณาคาร รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย Link ไปประกาศ
มาตรา ๙ - กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๗
มาตรา ๑๐ ประกาศนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๘

    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง การบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ นายการุณ กิตติสถาพร อธิบดีกรมการประกันภัย Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
มาตรา ๑๐ ทวิ - ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รอบเดือนมกราคม ๒๕๕๓ Link ไปประกาศ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ มาตรา ๓๘
    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๑ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๘

    ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๑ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Link ไปประกาศ

มาตรา ๓๘

มาตรา ๑๐ ตรี                      
มาตรา ๑๑                      
มาตรา ๑๒                      
มาตรา ๑๓ - หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒ นายบรรพต หงษ์ทอง อธิบดีกรมการประกันภัย Link ไปประกาศ มาตรา ๔๐
    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง ให้บริษัทแจ้งการบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖ นายอำนวย ธัมมรัคคิต ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนฯ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๐
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอมเรศ ศิลาอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๐
มาตรา ๑๔ - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ

มาตรา ๔๑

มาตรา ๑๕                      
มาตรา ๑๖                      
มาตรา ๑๗                      
มาตรา ๑๘                      
มาตรา ๑๙                      
มาตรา ๒๐ - ประกาศนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัท วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น และการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    กฎกระทรวง กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    หนังสือเวียน หนังสือเวียน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ นายประชา จารุตระกูลชัย อธิบดีกรมการประกันภัย วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    หนังสือเวียน เรื่อง ส่งแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้ถือปฏิบัติ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๖ นายเกษม จันทรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประยุกต์และพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการประกันภัย Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
มาตรา ๒๑ - ประกาศนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับ ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Link ไปประกาศ
มาตรา ๒๒                      
มาตรา ๒๓ - กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับ ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Link ไปประกาศ
มาตรา ๒๔                      
มาตรา ๒๕                      
มาตรา ๒๖ - ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ.๒๕๕๑ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    ระเบียบกรมการประกันภัย ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการประนีประนอมยอมความในศาลสำหรับผู้ที่ต้องชำระเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ อธิบดีกรมการประกันภัย ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
    ระเบียบกรมการประกันภัย ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยขอบเขตและเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ฟ้องร้องไล่เบี้ยหรือเรียกเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔ กันยายน ๒๕๔๐ นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ อธิบดีกรมการประกันภัย ๔ กันยายน ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
มาตรา ๒๗                      
มาตรา ๒๘                      
มาตรา ๒๙                      
มาตรา ๓๐                      
มาตรา ๓๑                      
มาตรา ๓๒                      
มาตรา ๓๓ - ระเบียบกรมการประกันภัย ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการประนีประนอมยอมความในศาลสำหรับผู้ที่ต้องชำระเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ นายพิพรรธน์ อินทรศัพท์ อธิบดีกรมการประกันภัย ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐ Link ไปประกาศ มาตรา ๔๔
มาตรา ๓๔ - ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ Link ไปประกาศ
    ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 3 7 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ

 

    ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ Link ไปประกาศ
มาตรา ๓๕ - ประกาศนายทะเบียน ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ
    กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับ ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Link ไปประกาศ
มาตรา ๓๖ - กฎกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.๒๕๔๗ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
    หนังสือเวียน เรื่อง การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ นายพงษ์ศักดิ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์ นายทะเบียน Link ไปประกาศ มาตรา ๓๘
มาตรา ๓๗                      
มาตรา ๓๘                      
มาตรา ๓๙                      
มาตรา ๔๐                      
มาตรา ๔๑                      
มาตรา ๔๒                      
มาตรา ๔๓                      
มาตรา ๔๔                      
มาตรา ๔๕                      
มาตรา ๔๖                      
มาตรา ๔๗                      
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :