• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
Home พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ตารางประกาศ / คำสั่ง  
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
ค้นหา / Search
มาตรา หมวดของกฏหมาย ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ชื่อประกาศ / คำสั่ง ผู้ลงนาม    
มาตรา หมวดของ
กฎหมาย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ชื่อประกาศ / คำสั่ง หมวด
ICP
เลขที่
ICP
วัน เดือน ปี
ที่ประกาศ
ผู้ลงนาม วัน เดือน ปี
ทีมีผลบังคับ
ประกาศ/คำสั่ง
(PDF)
เวลาสุดท้าย
ที่ต้องปฎิบัติ
บทลงโทษ
มาตรา ๑                      
มาตรา ๒                      
มาตรา ๓ หมวด ๒ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) 6 25 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ Link ไปประกาศ

 

    ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ.๒๕๕๒ 3 6 ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ Link ไปประกาศ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
    ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ 6 24 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ Link ไปประกาศ ก่อนเริ่มประกอบการในฐานะนายหน้าประเภทสถาบันการเงิน

นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือระงับการต่ออายุใบอนุญาต

    ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 3 6 ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลังประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ Link ไปประกาศ เมื่อจะทำการเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขา

มาตรา ๘๔, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

    ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ 1 1 ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ Link ไปประกาศ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ไม่มี

มาตรา ๔                      
มาตรา ๕                      
มาตรา ๖                      
มาตรา ๗                      
มาตรา ๘                      
มาตรา ๙                      
มาตรา ๑๐                      
มาตรา ๑๑                      
มาตรา ๑๒ 1 คําสั่งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คําสั่งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง การส่งข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ OIC Gateway ของบริษัทประกันวินาศภัย 25 ธันวาคม 2563 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

    ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 3 6,7 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

มาตรา ๑๓                      
มาตรา ๑๔                      
มาตรา ๑๕                      
มาตรา ๑๖                      
มาตรา ๑๗                      
มาตรา ๑๘ หมวด ๑ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ 3 6 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

มาตรา ๑๙ หมวด ๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรรับความเห็นชอยการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรบรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรรับความเห็นชอยการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรบรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 3 6 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

มาตรา ๒๐                      
มาตรา ๒๑                      
มาตรา ๒๒                      
มาตรา ๒๓                      
มาตรา ๒๔                      
มาตรา ๒๕                      
มาตรา ๒๖                      
มาตรา ๒๗                      
มาตรา ๒๘                      
มาตรา ๒๙                      
มาตรา ๓๐                      
มาตรา ๓๑                      
มาตรา ๓๒ หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชําระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

    ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสํานักงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25 6 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ Link ไปประกาศ

 

    ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสํานักงาน ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) 5 19 ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

    ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสํานักงาน ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 25 6 ๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

    ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสํานักงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 6 ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

มาตรา ๓๓                      
มาตรา ๓๔                      
มาตรา ๓๕                      
มาตรา ๓๖                      
มาตรา ๓๗                      
มาตรา ๓๘                      
มาตรา ๓๙                      
มาตรา ๔๐                      
มาตรา ๔๑                      
มาตรา ๔๒                      
มาตรา ๔๓ หมวด ๒ ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 5 15 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป Link ไปประกาศ

 

มาตรา ๔๔                      
มาตรา ๔๕                      
มาตรา ๔๖                      
มาตรา ๔๗                      
มาตรา ๔๘                      
มาตรา ๔๙                      
มาตรา ๕๐                      
มาตรา ๕๑                      
มาตรา ๕๒                      
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :