• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
   
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
  Home   ICP   
   
 

ICP ฉบับภาษาไทยที่มีคำแปลโดยย่อ  
เรียบเรียงจาก IAIS Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, 1 October 2011
โดยนายสมควร วัฒนพิทยกุล  
Download PDF ไฟล์

 
 
 
 
 
 
  หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย / Conditions for effective insurance supervision
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
 
  หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 7 ความเหมาะสมของบุคลากร / Suitability of persons
ICP 8 การเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ / Changes in control and portfolio transfers
ICP 9 บรรษัทภิบาล / Corporate governance
ICP 10 การควบคุมภายใน / Internal control
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
 
  หมวด 5 Prudential requirements  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
ICP 21 การลงทุน / Investments
ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
 
  หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
ICP 25 การคุ้มครองผู้บริโภค / Consumer protection
ICP 26 ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส / Information, disclosure & transparency towards the market
ICP 27 การฉ้อฉล / Fraud
 
  หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  
ICP เรื่อง / รายละเอียดอย่างย่อ
ICP 28 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย / Anti-money laundering, combating the financing of terrorism (AML/CFT)
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :