• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
 ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
 ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล ICP 2  
 
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 2
เนื้อหา :

เป้าหมายของการกำกับดูแล
Supervisory objectives

เป้าหมายหลักของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการกำหนด อย่างชัดเจน
คำอธิบาย
          2.1 กฎหมายประกันภัยควรที่จะระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีบทบาทที่แน่ชัด นอกจากนั้น ควรมีการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเน้นถึงความโปร่งใส จากสิ่งที่กล่าวมาจะช่วยให้สาธารณชน รัฐบาล ผู้ร่างกฎหมาย และผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้
          2.2 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลไว้ภายในกฎหมายจะเป็นผลดีในแง่ที่การเปลี่ยนแปลงจะทำได้ยากขึ้น และช่วยลดกรณีการทำหน้าที่เฉพาะกิจ (ad hoc) ที่ไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งหากต้องการมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กระบวนการของการแก้ไขกฎหมายจะทำให้เกิดความโปร่งใสโดยการพิจารณาของสาธารณชน แต่หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะสร้างความเคลือบแคลงใจต่อความมีเสถียรภาพในการกำหนดนโยบาย
          2.3 กฎหมายควรกำหนดกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทีกำกับดูแล ในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          2.4 ในหลายๆ กรณี เป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอาจมีหลายประการ ซึ่งน้ำหนักในแต่ละเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการพัฒนา และภาวะของตลาดการเงิน

          คุณสมบัติที่จำเป็น

          a กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องควรกำหนดเป้าหมายของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยไว้อย่างชัดเจน
          b เป้าหมายหลักของการกำกับดูแลควรเน้นการส่งเสริมตลาดประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมีความเท่าเทียม ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์เป็นสำคัญ
          c ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเป้าหมายการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยไว้หลายประการหน่วยงานที่กำกับดูแลควรเปิดเผยและอธิบายแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละประการ
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรให้เหตุผลและอธิบายหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้
          e ในกรณีที่เป้าหมายมีการขัดแย้งกัน หน่วยงานที่กำกับดูแลควรเสนอขอแก้ไขกฎหมายนั้นๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :