• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
 ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
 ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล ICP 3  
 
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 3
เนื้อหา :

หน่วยงานที่กำกับดูแล
Supervisory authority

หน่วยงานที่กำกับดูแล

- ต้องมีอำนาจอย่างเพียงพอ มีความคุ้มครองตามกฎหมาย และมีเงินทุนที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่มี
- ต้องมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจ
- ต้องว่าจ้าง ให้การฝึกอบรม และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในจำนวนที่พอเพียง
- ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

คำอธิบาย
          3.1 หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องได้รับอำนาจในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ พื้นฐานกฎหมาย ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ (independence and accountability) อำนาจตามกฎหมายที่มีเงินทุน บุคลากร การคุ้มครองตามกฎหมาย และการรักษาความลับ
          3.2 ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยความโปร่งใสจะช่วยรักษาความเป็นอิสระ ช่วยให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ และสร้างความน่าเชื่อถือ
          3.3 การสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระและสร้างความน่าเชื่อถือของผู้กำกับดูแล ควรมีการกำหนดถึงการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ และการกำหนดระเบียบที่ชัดเจนในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้นำของหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องนำเผยแพร่สู่สาธารณะ หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องเป็นอิสระในการดำเนินการทั้งจากฝ่ายการเมืองและภาคธุรกิจ ซึ่งความเป็นอิสระนี้ จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความมีประสิทธิภาพในกระบวนการการกำกับดูแล นอกจากนั้น กลไกการอุทธรณ์สู่ศาลจะช่วยให้ข้อวินิจฉัยของการกำกับดูแลเป็นไปภายใต้กรอบกฎหมาย
          3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลและศาลยุติธรรมมีการกำหนดแนวทางไว้ โดยอาจรวมถึงขึ้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การปรึกษาหารือ หรือการให้การอนุมัติของหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยมีศาลเป็นผู้ทบทวนอีกครั้ง

          กรอบกฎหมาย
          คุณสมบัติที่จำเป็น

          a กฎหมายควรกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
          b กฎหมายควรมอบอำนาจให้หน่วยงานที่กำกับดูแลในการออกและให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบ
          c กฎหมายควรมีอำนาจในการลดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลลงด้วย

          ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบตามหน้าที่
          คุณสมบัติที่จำเป็น

          d โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการกำหนดอย่างชัดเจน โดยกระบวนการบริหารภายใน เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นสิ่งสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของการกำกับดูแล
          e ขั้นตอนการแต่งตั้งและถอดถอนผู้นำและคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ควรมีการแจ้งเหตุผลต่อสาธารณชน
          f ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลและศาลยุติธรรมควรมีการกำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รัฐบาล และภาคธุรกิจ ในการดำเนินการกำกับดูแล
          h หน่วยงานที่กำกับดูแลได้รับเงินในการดำเนินการ โดยที่ไม่ลดทอนความเป็นอิสระจากการเมือง รัฐบาล และภาคธุรกิจ
          i หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องสามารถตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร (เงินทุน บุคลากร ฯลฯ) ได้ตามเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่มี
          j หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีขั้นตอนและกระบวนการที่โปร่งใสในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล และการตัดสินใจต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
          k การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลต้องผ่านการปรึกษาหารือร่วมกันกับภาคธุรกิจ

          อำนาจตามกฎหมายที่มี
          คุณสมบัติที่จำเป็น

          n เมื่อมีความจำเป็น หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจในการดำเนินอย่างทันท่วงทีในการบรรลุเป้าหมายการกำกับดูแล โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์

          แหล่งการเงิน
          คุณสมบัติที่จำเป็น

          o หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญไว้ได้สามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเมื่อจำเป็น สามารถจัดการฝึกอบรม และยังต้องมีเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ (supervisory infrastructure and tools)
          p หน่วยงานที่กำกับดูแลควรจัดพิมพ์งบการเงินเป็นประจำ

          บุคลากร และการคุ้มครองตามกฎหมาย
          คุณสมบัติที่จำเป็น

          q หน่วยงานที่กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่จะต้อง
          - รู้ถึงมาตรฐานทางวิชาชีพขั้นสูง
          - มีระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม
          - ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
          - ปฏิบัติหน้าที่โดยให้รักษาความน่าเชื่อถือ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องปฏิบัติตามกฎว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest rules) เช่น การห้ามซื้อขายหุ้นและลงทุนในบริษัทที่ตนดูแลอยู่ ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดระเบียบและควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน
          r หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีอำนาจในการว่าจ้าง ทำสัญญา หรือรับบริการ จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น
          s ในกรณีที่มีการโอนหน้าที่การกำกับดูแลให้บุคคลภายนอก หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องสามารถประเมินความรู้ความสามารถ ดูแลการดำเนินงาน และรักษาความเป็นอิสระจากบริษัทประกันภัยหรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกนั้นๆ ได้

           การรักษาความลับ
           คุณสมบัติที่จำเป็น

           t หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องดำเนินการป้องกันในการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ตนครอบครอง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาต
          u ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :