• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
 ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
 ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล ICP 4  
 
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 4
เนื้อหา :

กระบวนการการกำกับดูแล
Supervisory process

หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

คำอธิบาย
          4.1 การที่สาธารณชนได้ล่วงรู้ถึงกระบวนการการกำกับดูแลและการเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินการในด้านต่างๆ
          4.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่และที่มีการนำเสนอใหม่ โดยอาจรวมถึงวิธีการปฏิบัติ นโยบาย และการตีความ ที่ไม่ถือว่าเป็นความลับ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ยังควรประกอบด้วยวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการและระยะเวลาที่หน่วยงานที่กำกับดูแลจะดำเนินการต่อเรื่องนั้นๆ ด้วย
          4.3 หน่วยงานทีกำกับดูแลจะต้องรับผิดชอบการดำเนินการของตน ทั้งต่อรัฐบาล (หรือสภาผู้แทนราษฎร) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล และสารณชน ทั้งยังต้องอธิบายถึงสาเหตุที่มาของการดำเนินการต่างๆ ด้วย
          4.4 โดยทั่วไปแล้วการสร้างระบบเพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กระทำ (accountability) จะมีองค์ประกอบมากมาย อาทิ การควบคุมดูแลทั้งทางด้านนิติบัญญัติและด้านบริหาร การมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดแจนแน่นอน และการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้น หน่วยงานที่กำกับดูแลยังควรสร้างระบบงานภายใน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีขั้นตอนการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่ชัดเจนโปร่งใส และเป็นบรรทัดฐาน โดยมีการจัดพิมพ์และปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆอย่างเป็นประจำ
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรบังคับใช้กฎระเบียบและการปฏิบัติต่างๆ อย่างเป็นบรรทัดฐานและมีความเสมอภาค โดยพิจารณาตามลักษณะความเสี่ยง (risk profile) ที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทประกันภัย
          c ข้อตัดสิน (administrative decisions) ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอาจต้องมีการทบทวนจากฝ่ายตุลาการ (judicial review) แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่เป็นการลดทอนความสามารถของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เข้าแทรกแซงธุรกิจ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนต่อสาธารณะ
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีขั้นตอนการตัดสินใจ (decision-making lines) ที่ชัดเจน โดยการดำเนินการสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน
          f กระบวนการอุทธรณ์ต่อข้อตัดสินของหน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการกำหนดไว้และเป็นการสร้างดุลย์ เพื่อรักษาความเป็นอิสระและความมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลควรจัดพิมพ์รายงาน อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี โดยรายงานถึงการดำเนินการตามนโยบาย การตั้งเป้าหมายการดำเนินการและการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆ

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ พศ ๒๕๕๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :