• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
 ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
 ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล ICP 5  
 
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 5
เนื้อหา :

การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
Supervisory cooperation and information sharing

หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องการรักษาความลับ

คำอธิบาย
     5.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นประจำ ระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งภายในภาคธุรกิจประกันภัยและในภาคการเงินโดยรวม เป็นสิ่งสำคัญต่อการกำกับดูแล โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทประกันภัยกลุ่มธุรกิจประกันภัย (insurance groups) หรือกลุ่มธุรกิจการเงิน (financial conglomerates) มีการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน
     5.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลควรมีการกำหนดแนวทางเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงที หน่วยงานที่กำกับดูแลมีความจำเป็นมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล การต่อต้าน การฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินช่วยเหลือการก่อการร้าย
     5.3 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น โดยหากปราศจากมาตรการในการรักษาความลับที่เหมาะสมเพียงพอ หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นความลับได้ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการกำกับดูแล

คุณสมบัติที่จำเป็น
     a การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่จำเป็นต้องทำเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
     b หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถทำข้อตกลงหรือร่วมทำบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการร่วมมือในการปฏิบัติงานได้
     c หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นได้ เมื่อได้รับการร้องขอและมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพียงพอ
     - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล
     - ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
     -  ข้อมูลของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านบริหารจารกหน่วยงานภายใต้กา
     d การแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่ว่าจะกระทำโดยเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม ควรเป็นการให้และรับข้อมูล (two-way flow of information) โดยปราศจากการกำหนดในเรื่องต่างตอบแทน (reciprocity) ทั้งในแง่ระดับของข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียด
     e หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้ลงทุน (home supervisor) ควรให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน (host supervisor)
     f หน่วยงานที่กำกับดูแลจำเป็นต้องมีแนวทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่ให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลอีกแห่งหนึ่งจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการกำกับดูแลเท่านั้น
     g หน่วยงานที่กำกับดูแลควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้ข้อมูลหากจำเป็นต้องดำเนินมาตรการตามข้อมูลที่ได้รับ
     h หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้ลงทุน (home supervisor) ควรแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลที่มีผลต่อการดำเนินงานของสาขาต่างประเทศแก่หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน (hot supervisor)
     i หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้ลงทุน (home supervisor) ควรแจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน (host supervisor) ล่วงหน้าก่อนดำเนินมาตรการที่จะมีผลกระทบต่อสำนักงานสาขา/กิจการในประเทศผู้รับการลงทุน
     j หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้รับการลงทุน (host supervisor) ควรแจ้งหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้ลงทุน (home supervisor) ล่วงหน้าก่อนดำเนินมาตรการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทแม่/สำนักงานใหญ่ในประเทศผู้ลงทุน

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :