• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 ICP 2 เป้าหมายของการกำกับดูแล / Supervisory objectives
 ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 ICP 5 การร่วมมือในการกำกับดูแลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล / Supervisory cooperation and information sharing
 ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล ICP 6  
 
 
  หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 6
เนื้อหา :

การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
Licensing

ธุรกิจประกันภัยจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศโดยข้อกำหนดในการให้ใบอนุญาตจะต้องชัดเจน มีวัตถุประสงค์แน่ชัด และเปิดเผยสู่สาธารณะ

คำอธิบาย
     6.1 ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ กฎหมายจำเป็นต้องกำหนดว่าผู้ใดได้รับอนุญาตให้สามารถประกอบธุรกิจการรับประกันภัยในประเทศตนได้ การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หมายถึง การที่หน่วยงานที่มีอำนานหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งสามารถประกอบธุรกิจประกันภัยได้ภายใต้ขอบเขตกฎหมายของประเทศซึ่งไม่รวมถึงการอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทจำกัด
     6.2 เมื่อขั้นตอนในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพและมีความเท่าเทียม จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในระบบการกำกับดูแล และทำให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะต่อการเปิดเสรีให้บริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ เงื่อนไขและขั้นตอนในการให้ใบอนุญาตตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำกับดูแลเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเข้าสู่ตลาดของต่างชาติ

คุณสมบัติที่จำเป็น
     a กฎหมายประกันภัย
     - ควรระบุถึงความหมายของผู้รับประกันภัย
     - ควรกำหนดถึงการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของผู้รับประกันภัย และห้ามการรับประกันภัยที่ไม่ได้รับอนุญาต
     - กำหนดรูปแบบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของผู้รับประกันภัย
     - กำหนดมอบหน้าที่ความรับผิดชอบของการออกใบอนุญาต
     b คุณสมบัติที่กำหนดสำหรับการให้ใบอนุญาตต้องมีความชัดเจน เป็นไปตามจุดประสงค์และเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยควรรายงานข้อมูลต่างๆ ดังนี้
     - คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่ระบุใน ICP 7
     - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่ระบุใน ICP 7
     - จำนวนเงินทุนขั้นต่ำ
     - ระบบการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง การจัดการด้านการประกันภัยต่อ ระบบการควบคุมภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งนโยบายและแนวทางการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมต่อขนาดและลักษณะของธุรกิจ
     - แผนในการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อยใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะต้องแสดงถึงประเภทของธุรกิจ (business lines) ที่ดำเนิน พร้อมทั้งความเสี่ยง ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เงินทุนที่ใช้ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ ส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน (solvency margin) และการจัดการด้านการประกันภัยต่อ โดยแผนการดำเนินธุรกิจจะต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อแยกต่างหากจากกัน
     - ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย
     - ข้อมูลการทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือและการว่าจ้างบุคคลภายนอก
     - ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ ทั้งสำหรับการบริหารงานภายในและต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
     - ข้อมูลจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ลงทุน หากผู้รับประกันภัยหรือผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติ
     c ธุรกิจรับประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นของคนในประเทศหรือต่างชาติ จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแล
     d กิจการด้านประกันภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศและบริษัทประกันภัยข้ามชาติจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศผู้ลงทุนและผู้รับการลงทุนควรมีการหารือกันถึงการดำเนินธุรกิจประกันภัยข้ามชาติ
     e กฎหมายประกันภัยควรกำหนดวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ โดยอาจเป็นการกำหนดให้สาขาหรือบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หรือเป็นเพียงสำนักงานเพื่อให้บริการเท่านั้น
     f หากบริษัทประกันภัยต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศ หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้
     - คำยืนยันจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ลงทุนที่อนุญาตให้บริษัทประกันภัยนั้นๆ รับประกันภัยในประเภทธุรกิจที่เสนอขอรับอนุญาต
     - ข้อมูลจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ลงทุนที่แสดงว่าบริษัทประกันภัยนั้นๆ มีฐานะมั่นคงและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศผู้ลงทุน
     - ชื่อและสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เป็นสำนักงานสาขา
     - ชื่อของผู้แทนที่มีอำนาจในประเทศ ในกรณีเป็นสำนักงานเพื่อให้บริการ
     - ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาต
โดยการให้ข้อมูลเหล่านี้ อาจมีการยกเว้น ในกรณีจัดตั้งเป็นเพียงสำนักงานเพื่อให้บริการเท่านั้น
     g บริษัทประกันภัยหนึ่งๆ ควรได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่ก็สามารถกระทำได้ หากหน่วยงานที่กำกับดูแลเห็นว่าบริษัทประกันภัยนั้นมีการควบคุมและแบ่งแยกความเสี่ยงออกจากันอย่างเหมาะสมในแบบ going-concern และ winding-up basis
     h หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจเพิ่มเติมข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อห้าม สำหรับในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการห้ามประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
     i หน่วยงานที่กำกับดูแลควรพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจและประกาศผลภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่มีการให้ใบอนุญาตหากไม่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และหากคำขอรับใบอนุญาตถูกปฏิเสธหรือมีเงื่อนไข ผู้ยื่นควรได้รับคำชี้แจง
     j หน่วยงานที่กำกับดูแลควรปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหากเห็นว่าผู้ยื่นคำขอฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการรักษาฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัยในระยะยาว (on-going basis) หรือโครงสร้างของธุรกิจจะมีผลต่อความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลหรือคำขอฯ นั้นๆ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด
     k เมื่อบริษัทประกันภัยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องประเมินและดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลังประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :