• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล ICP 11  
 
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 11
เนื้อหา :

การวิเคราะห์สภาพตลาด
Market analysis

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจประกันภัยและตลาดโดยรวม และดำเนินการตามความเหมาะสม

คำอธิบาย
          11.1เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการกำกับดูแลธุรกิจ หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยรายบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพของตลาดประกันภัยโดยรวม การกำกับดูแลในทั้งสองระดับจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เป็นรายบริษัทและเป็นกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ
          11.2 ในตลาดการเงินปัจจุบันที่มีการเชื่อมโยงทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น และในทำนองเดียวกัน การพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ หรือในภาคการเงิน อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงินในตลาดประกันภัย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจพื้นฐานการรายงานทางการเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย
          11.3 การวิเคราะห์สภาพตลาดในทางลึกจะช่วยในการประเมินความเสี่ยงและความอ่อนไหว ช่วยในการเตรียมมาตรการแทรกแซงได้อย่างทันท่วงที และทำให้ระบบการกำกับดูแลแข็งแกร่งขึ้น ในด้านการลดโอกาสและความรุนแรงของปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการวิเคราะห์สภาพตลาดในทางลึกเช่นนี้ จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
          11.4 การวิเคราะห์ตลาดในเชิงปริมาณ อาจหมายรวมถึง การพัฒนาด้านต่างๆ ในตลาดการเงินโดยทั่วไปจำนวนของบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อที่แยกตามที่จัดตั้ง เช่น เป็นสาขา บริษัทต่างชาติ และบริษัทในประเทศจำนวนของบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อที่เริ่มและที่เลิกกิจการ ตัวชี้วัดอื่น เช่น เบี้ยประกันภัย งบดุล และงบกำไรขาดทุน โครงสร้างการลงทุน การพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ๆ ส่วนแบ่งในตลาด ช่องทางการจำหน่ายและการทำประกันภัยต่อ
          11.5 การวิเคราะห์ตลาดในเชิงคุณภาพ อาจหมายรวมถึง การรายงานพัฒนาทั่วๆ ไป ที่อาจมีผลต่อตลาดประกันภัย บริษัทและผู้เอาประกันภัย ภาคการเงินใหม่หรือที่กำลังเกิดขึ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาแนวทางและวิธีการในการกำกับดูแล และสาเหตุของการเลิกประกอบธุรกิจ

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องทำการวิเคราะห์สภาพตลาดเป็นประจำ
          b การวิเคราะห์ตลาดจะต้องประกอบด้วยการพัฒนาที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและสภาพการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสามารถให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเตรียมการล่วงหน้าได้
          c การวิเคราะห์ตลาดจะเป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้แหล่งข้อมูลทั้งที่เปิดเผยสู่สาธารณะและที่เป็นความลับ
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น เช่น ภาคธุรกิจประกันภัย ควรต้องจัดพิมพ์ข้อมูลในภาพรวมของตลาดอย่างทันท่วงทีและเปิดเผยสู่ภาคธุรกิจและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องกำหนดให้มีการรายงานที่เป็นระบบครอบคลุมทั้งตลาด (market-wide systematic reporting) ในการวิเคราะห์และดูแลสภาพการณ์ในตลาดที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินของตลาดประกันภัย

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :