• หมวดกฏหมาย
 • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
 • ICP
 • ค้นหาตามหมวดอักษร
 • ค้นหาด้วยคำ
 • กฏหมายอื่น
 • รวมคำภิพากษาฎีกา
 • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
 • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล ICP 13  
 
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 13
เนื้อหา :

การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ
On-site inspection

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องทำการตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ (on-site inspection) เพื่อประเมินสภาพธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

คำอธิบาย
          13.1 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ (on-site inspection) ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือโดยผู้เชี่ยวชาญอื่น เป็นส่วนของกระบวนการกำกับดูแลที่สัมพันธ์กับการตรวจสอบ (off-site monitoring) โดยจะให้ข้อมูลที่ช่วยเสริมกับการวิเคราะห์รายงานของบริษัทประกันภัยที่นำส่งต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่อย่างไรก็ดี การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจจำเป็นต้องมีการสนับสนุนข้อมูลในตลาดและสถิติต่างๆ จากการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ
          13.2 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจจะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถตรวจพิสูจน์และได้รับข้อมูลในการทำการประเมินและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถตรวจพบปัญหาที่ไม่อาจพบได้จากการตรวจสอบทั่วๆ ไป (on-going monitoring) การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจจะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลพบปัญหาหรือความผิดปกติในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์การปฏิบัติทางบัญชิและคณิตศาสตร์ประกันภัย (accounting and actuarial practices) การควบคุมภายใน (รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการว่าจ้างบุคคลภายนอก) คุณภาพในการรับประกันภัย (ทั้งด้านความรอบคอบเหมาะสมของนโยบายการรับประกันภัยและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ) การประเมินเงินสำรองทางเทคนิคต่างๆ (valuation of technical provisions) ทิศทางในการดำเนินกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ การประกันภัยต่อ และการจัดการความเสี่ยง
          13.3 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจจะช่วยเพิ่มความสามารถของหน่วยงานที่กำกับดูแลในการประเมินความสามารถของผู้บริหารในบริษัทประกันภัย ทั้งยังจะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถประเมินกระบวนการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการควบคุมภายในได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังช่วยหน่วยงานที่กำกับดูแลในการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎระเบียบที่บังคับใช้ และช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ benchmark
          13.4 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจอาจกระทำได้ทั้งในแบบสมบูรณ์ (full scale) และแบบจำกัดเฉพาะด้าน (focused basis) โดยทั้งสองรูปแบบจำเป็นต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าตรวจสอบได้ ซึ่งโดยทั่วไป หน่วยงานที่กำกับดูแลจะกำหนดแนวทางเกี่ยวกับขอบเขตและกระบวนการในการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจไว้ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบควรใช้ทักษะในด้านเทคนิคและการสืบสวน ในการพิจารณาข้อมูลที่ควรได้รับ
          13.5 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจสามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย โดยการตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจในแบบสมบูรณ์ (full scale) จะมีการปฏิบัติอย่างน้อยที่สุด ดังนี้

 • การประเมินระบบบริหารจัดการและการควบคุมภายใน
 • การวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมของบริษัทประกันภัย เช่น ประเภทการรับประกันภัย
 • การประเมินวิธีการประกอบธุรกิจ (technical conduct of insurance business) หรือการประเมินองค์กรและการบริหารบริษัทประกันภัย นโยบายการค้าและการประกันภัยต่อ (commercial policy and the reinsurance cover and its security)
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เช่น จากการว่าจ้างบุคคลภายนอก หรือกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
 • การประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย จากเงินสำรองทางเทคนิคต่างๆ
 • การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบรรษัทภิบาล

          13.6 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจในแบบสมบูรณ์ (full scale) ในเรื่องการปฏิบัติในตลาด (market conduct) จะมีการปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดดังนี้

 • การตรวจสอบความพอเพียงของข้อมูลที่ให้ต่อผู้บริโภค
 • การทบทวนระยะเวลาในการจ่ายเงินต่างๆ
 • การทบทวนความถี่และรูปแบบของคดีความต่างๆ
 • การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาด (market conduct) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

          13.7 การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอาจจำเป็นต้องมีขอบเขตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับว่าจ้างให้มาดำเนินงานของบริษัท (outsourced service providers) หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทประกันภัยได้โอนภาระหน้าที่และข้อมูลบางส่วนออกไปภายนอก และในกรณีที่หน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นกำกับดูแล ผู้ที่ได้รับว่าจ้างให้มาดำเนินงานของบริษัท (outsourced service providers) การดำเนินการใดๆ ควรมีการร่วมมือกัน
          13.8 ความถี่ของการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจจะพิจารณาจากความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยตามข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจในครั้งก่อนๆ และการตรวจสอบ (off-site monitoring) โดยมีปัจจัยเพิ่มเติม คือ ความสำคัญของบริษัทประกันภัยในตลาด

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a โดยข้อกำหนดของกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ และรวบรวมข้อมูลที่เห็นว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
          b หน่วยงานที่กำกับดูแล ผู้ตรวจสอบจากภายนอก (external auditors) หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม ควรมีหน้าที่ตรวจพิสูจน์ข้อมูลที่นำส่งต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นระยะๆ โดยวิธีการเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ และในกรณีที่ใช้บุคคลอื่น นอกเหนือจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ข้อมูล ควรมีการกำหนดวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วย
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจทำการตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ ทั้งในแบบสมบูรณ์ (full scale) หรือแบบจำกัดเฉพาะด้าน (focused basis)
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรหารือถึงผลการตรวจสอบและความจำเป็นในการมีมาตรการแก้ไขร่วมกับบริษัทประกันภัยโดยเร็ว และควรได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมจากบริษัทประกันภัย
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรติดตามให้บริษัทประกันภัยมีการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้
          f หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจขยายขอบเขตการทำการตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับว่าจ้างให้มาดำเนินงาน (outsourced functions) ของบริษัทประกันภัย

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :