• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล ICP 14  
 
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 14
เนื้อหา :

มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์
Preventive and corrective measures

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องดำเนินมาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที เหมาะสม และจำเป็นต่อเป้าหมายของการกำกับดูแล

คำอธิบาย
          14.1 หน่วยงานที่กำกับดูแลจะต้องดำเนินการเข้าแทรกแซง (intervene) เพื่อคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ หากบริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำกับดูแล หรือหากเกิดข้อสงสัยในฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัย โดยการกระทำดังกล่าว หน่วยงานที่กำกับดูแลจำเป็นต้องมีเครื่องมือทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างทันท่วงที การจ้างให้ดำเนินการ (graduated response) เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาที่ตรวจพบ ในกรณีปัญหาเล็กน้อย การกระทำอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การบอกกล่าวพูดคุยหรือเป็นหนังสือไปยังฝ่ายบริหารอาจจะเพียงพอแล้ว แต่ในกรณีอื่น อาจจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่เป็นทางการมากกว่านี้

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีและสามารถใช้เครื่องมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที หากบริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการประกอบธุรกิจที่ดี (sound business practices) หรือข้อกำหนดในการกำกับดูแลได้
          b ในการดำเนินมาตรการ ควรให้มีการเพิ่มระดับการดำเนินการแก้ไข หากสภาพปัญหาเลวร้ายยิ่งขึ้น หรือหากฝ่ายบริหารของบริษัทประกันภัยนิ่งเฉยต่อการร้องขอให้มีการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควรสามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัย และบริษัทประกันภัยควรปฏิบัติตามการร้องขอจากหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เนิ่นๆ
          d หากมีความจำเป็น หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยร่างแผนการในการแก้ไขปัญหา โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา และกรอบระยะเวลาที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรเป็นผู้ริเริ่มมาตรการที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย และควรดำเนินการอย่างทันที และมีประสิทธิภาพในการระงับการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ถือกรมธรรม์ หรืออาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการกำกับดูแล

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :