• หมวดกฏหมาย
 • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
 • ICP
 • ค้นหาตามหมวดอักษร
 • ค้นหาด้วยคำ
 • กฏหมายอื่น
 • รวมคำภิพากษาฎีกา
 • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
 • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล ICP 15  
 
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 15
เนื้อหา :

การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง
Enforcement or sanctions

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องดำเนินการให้มีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์และในกรณีที่จำเป็น จะต้องใช้มาตรการเข้าแทรกแซง โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณชน

คำอธิบาย
          15.1 หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีอำนาจในการดำเนินมาตรการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที เมื่อพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ และขั้นตอนในการตัดสินใจของหน่วยงานที่กำกับดูแลควรเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ สามารถกระทำได้โดยทันทีในกรณีเร่งด่วน
          15.2 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องมีการเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้ เพื่อนำมาใช้ในการบังคับใช้หรือการเข้าแทรกแซง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น โดยอำนาจในด้านต่างๆ ควรกำหนดไว้ในกฎหมาย และอาจรวมถึง

 • การกำหนดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ
 • การสั่งให้หยุดรับประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ใหม่ๆ
 • ชะลอการอนุมัติธุรกิจใหม่ๆ หรือการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม
 • สั่งให้บริษัทประกันภัยหยุดการดำเนินการที่เป็นการไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคง
 • โอนสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัยเข้าไว้ในการดูแล หรือจำกัดการยักย้ายถ่ายเทของสินทรัพย์เหล่านั้น
 • เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทประกันภัย
 • ปลดกรรมการและผู้บริหารจัดการ
 • ห้ามบุคคลเข้ามาดำเนินการเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

          15.3 ในบางกรณี อาจเป็นการสมควรที่จะนำมาตรการลงโทษมาใช้กับบริษัทประกันภัยหรือบุคคล ซึ่งโดยปกติกฎหมายจะกำหนดให้มีการอุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าวได้ หากไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้ถือกรมธรรม์ และกฎหมายควรให้ความคุ้มครองแก่หน่วยงานที่กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ต่อข้อฟ้องร้องใดๆ หากดำเนินการโดยสุจริตในขณะปฏิบัติหน้าที่
          15.4 หลักการในข้อนี้มุ่งที่การคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจะปรากฏใน ICP 25

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถออกคำสั่งอย่างเป็นทางการไปยังบริษัทให้ดำเนินการหรือระงับการดำเนินการใดๆ และการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะมีผลรุนแรง
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้บริษัทประกันภัยหยุดขายกรมธรรม์ใหม่
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถจัดการโอน (compulsory transfer) ภาระผูกพันตามกรมธรรม์ จากบริษัทที่ล้มละลายไปยังอีกบริษัทที่ยอมรับการโอน
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถกำหนดระดับเงินทุนของบริษัทให้เพิ่มขึ้น จำกัดหรือระงับการจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้น จำกัดการโอนสินทรัพย์ และจำกัดการซื้อหุ้นของตัวเอง ของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ ยังอาจจำกัดการเข้าถือหุ้นหรือการมีกิจกรรมในบริษัทลูกที่หน่วยงานที่กำกับดูแลเห็นว่าน่าจะส่งผลเสียต่อฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งรวมไปถึงอำนาจในการสลับสับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กรรมการ และฝ่ายบริหาร หรืออำนาจในการจำกัดอำนาจของบุคคลเหล่านั้น ในกรณีร้ายแรง หน่วยงานที่กำกับดูแลจะดำเนินการพิทักษ์ทรัพย์ (conservatorship) ต่อบริษัทประกันภัยที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำกับดูแล หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจในการเข้าควบคุมบริษัทประกันภัย หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์ (receivers) และมีอำนาจในการจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ตามความจำเป็น
          f เมื่อได้มีการดำเนินมาตรการแก้ไข หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อดูแลให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ
          g กฎหมายประกันภัยควรกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าปรับจากบุคคล หรือบริษัทประกันภัย หากมีการละเมิดกฎหมาย
          h กฎหมายประกันภัยควรกำหนดให้มีการดำเนินมาตรการแก่บุคคลที่ปกปิดข้อมูลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจเป็นอย่างอื่น (mislead) หรือประวิงเวลาในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่กำกับดูแล (fail to provide information to the supervisory authority in a timely fashion)
          i บุคคลอาจถูกห้ามให้ดำเนินการใดๆ ในอนาคต (Individuals can be barred from
acting in responsible capacities in the future
          j กระบวนการในการดำเนินมาตรการแทรกแซงไม่ควรทำให้มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์และการบังคับใช้มีความล่าช้า (The process of applying sanctions should not delay necessary preventive and corrective measures and enforcement)
          k หน่วยงานที่กำกับดูแลควรเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทประกันภัย เมื่อเห็นสมควร
          l หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีอำนาจในการคุ้มครองบริษัทประกันภัย (one or more
insurers within its jurisdiction) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ จากปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ ในกลุ่ม
          m หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควรดำเนินการเพื่อให้มีการบังคับใช้มาตรการแทรกแซงที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด
          n หน่วยงานที่กำกับดูแลควรให้เกิดบรรทัดฐานในการเข้าแทรกแซงบริษัทประกันภัย เพื่อให้มีการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขเช่นเดียวกัน ต่อการละเมิดและข้อบกพร่องที่เหมือนกัน
          o หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น ควรมีมาตรการต่อบุคคลหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาต

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ (นางจันทรา บูรณฤกษ์)เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :