• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล ICP 16  
 
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 16
เนื้อหา :

การเลิกกิจการและออกจากตลาด
Winding-up and exit from the market

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกรอบที่กำหนดถึงแนวทางในการออกจากตลาดอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยจะต้องให้คำจำกัดความของการล้มละลาย (insolvency) และกำหนดวิธีการและขั้นตอนสำหรับการล้มละลาย ในกรณีของกระบวนการเลิกกิจการ กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อผู้ถือกรมธรรม์เป็นลำดับแรก

คำอธิบาย
          16.1 บริษัทประกันภัยสามารถล้มละลายได้ (An insurer may no longer be financially viable or may be insolvent) และในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจเข้ามาแก้ไขในส่วนที่จำเป็นต้องมีการเข้าครอบงำโดย (take-over by) หรือรวมกับ (merger with) บริษัทที่มีฐานะมั่นคงกว่า หากมาตรการอื่นๆ ไร้ผล หน่วยงานที่กำกับดูแลควรสามารถดำเนินการปิดกิจการ หรือช่วยปิดกิจการของบริษัทที่มีปัญหาได้
          16.2 กฎหมายควรกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิเรียกร้องเป็นลำดับแรก หากบริษัทประกันภัยล้มละลาย แต่อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ สิทธิเรียกร้องลำดับแรกเป็นของผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น พนักงานบริษัท หรือหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี (fiscal authorities) และในบางประเทศ ยังมีกองทุนคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ (policyholder protection fund) ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย โดยในบางประเทศ ความคุ้มครองของกองทุนคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ไม่ครอบคลุมถึงผู้ถือกรมธรรม์ที่เป็นนิติบุคคล (commercial policyholders)

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a กรอบกฎหมายและการกำกับดูแลจะเป็นเครื่องกำหนดในการพิจารณาว่าบริษัทประกันภัยจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่
          b กระบวนการในการล้มละลายและการเลิกกิจการของบริษัทประกันภัยควรมีการกำหนดอย่างชัดเจนในกฎหมาย
          c สิทธิเรียกร้องลำดับแรกตามกฎหมายควรเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์และผู้รับประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ในกรณีที่บริษัทประกันภัยล้มละลายหรือเลิกกิจการ ซึ่งการให้สิทธิเยี่ยงนี้ ก็เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :