• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 ICP 11 การวิเคราะห์สภาพตลาด / Market analysis
 ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 ICP 13 การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ / On-site inspection
 ICP 14 มาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ / Preventive and corrective measures
 ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 ICP 16 การเลิกกิจการและออกจากตลาด / Winding-up and exit from the market
 ICP 17 การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม / Group-wide supervision
หมวด 5 Prudential requirements
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล ICP 17  
 
 
  หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
 
ชื่อ ICP : ICP 17
เนื้อหา :

การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
Group-wide supervision

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ทั้งในลักษณะแยกรายบริษัท และแบบรวมทั้งกลุ่มธุรกิจ (solo and group-wide basis)

คำอธิบาย
          17.1 การกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ (insurance group or conglomerate) ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือในระดับสากล ไม่ควรจำกัดการกำกับดูแลอยู่เฉพาะบริษัทนั้นบริษัทเดียว (solo supervision) การดำเนินงานของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งรวมถึง holding company ต่างๆ ควรนำมาพิจารณาในการประเมินภาพรวมของความเสี่ยง (totality of risk exposures) ที่มีต่อบริษัทประกันภัย และกลุ่มธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วการที่บริษัทประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจจะมีผลต่อความเสี่ยง (risk profile) ฐานะการเงิน บทบาทของฝ่ายบริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งทำให้เกิดความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายที่สามารถดูแลลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัทประกันภัยได้ เพื่อให้มีการประเมินในระดับกลุ่มธุรกิจ และการดำเนินการกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม
          17.2 ในขั้นแรก กฎหมายควรมีการระบุความหมายของกลุ่มธุรกิจ (insurance group or conglomerate) ไว้อย่างชัดเจน และสำหรับองค์กร/บริษัทที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ ควรมีการร่างแผนภูมิโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจ และระบุหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ในการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจและส่วนประกอบอื่นๆ ควรได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีการกำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างกหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประเภทต่างๆ ในภาคการเงินทั้งในและนอกประเทศ
          17.3 การกำกับดูแลและการประเมินในระดับกลุ่มธุรกิจไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ความพอเพียงของเงินทุน และการกระจุกตัวของความเสี่ยง เท่านั้น แต่ยังควรพิจารณาถึงโครงสร้างการบริหารจัดการการทดสอบความพร้อมและเหมาะสมของผู้บริหารบริษัท (fit and proper testing) และประเด็นทางด้านกฎหมายอื่นๆ นอกจากนั้น กลุ่มธุรกิจยังควรมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการใช้งาน ทั้งสำหรับภายใน และสำหรับการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่กำกับดูแล
          17.4 การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ จำเป็นต้องมีเครื่องมือต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ ที่สามารถเข้าถึงทั้งกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a ความหมายของกลุ่มธุรกิจ (insurance group and financial conglomerate) ควรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลและบริษัทประกันภัยสามารถกำหนดได้ว่า
          - กลุ่มธุรกิจใดถือเป็น insurance group หรือเป็น financial conglomerate
          - บริษัทประกันภัยอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจใด
          - ขอบเขตในการกำกับดูแล
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการร่วมมือระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
          c ในกรณีที่หน่วยงานที่กำกับดูแลหลายแห่งมีหน้าที่กำกับดูแลในแต่ละส่วนของกลุ่มธุรกิจควรมีการร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเหมาะสม โดยหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานควรมีการกำหนดอย่างชัดเจนและไม่มีช่องว่างเหลือ (no supervisory gaps)
          d การกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม สำหรับบริษัทประกันภัยที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอย่างน้อยที่สุด ควรรวมถึง นโยบายที่มีต่อและการกำกับดูแลในเรื่อง
          - โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและความสัมพันธ์ภายใน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการ
          - ความพอเพียงของเงินทุน
          - การประกันภัยต่อและการกระจุกตัวของความเสี่ยง (reinsurance and risk concentration)
          - รายการที่เกี่ยวโยงกันภายในกลุ่มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (intra-group transactions and exposures) ซึ่งรวมถึงการค้ำประกันกันเองภายในกลุ่มและภาระผูกพันตามกฎหมายที่อาจมี (intra-group guarantees and possible legal liabilities)
          - กลไกการควบคุมภายในและกระบวนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงสายการบังคับบัญชา/การรายงาน และการทดสอบความพร้อมและเหมาะสมของผู้บริหารระดับสูง
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศที่รับการลงทุน (host) ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ลงทุน (home) เพื่อให้ไม่เป็นการกีดขวางการกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม
          f หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้กลุ่มธุรกิจมีระบบการรายงาน ที่เป็นไปตามความต้องการข้อมูลในการกำกับดูแลธุรกิจ
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลอาจปฏิเสธหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หากโครงสร้างของธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจขัดแย้งต่อการกำกับดูแล

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :