• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
 ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
 ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
 ICP 21 การลงทุน / Investments
 ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
 ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 5 Prudential requirements ICP 18  
 
 
  หมวด 5 Prudential requirements
 
ชื่อ ICP : ICP 18
เนื้อหา :

การประเมินและจัดการความเสี่ยง
Risk assessment and management

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้ธุรกิจประกันภัยรับรู้ถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถประเมินและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบาย
          18.1 บริษัทประกันภัยควรสามารถแยกแยะ เข้าใจ และจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ตนประสบได้ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควรเหมาะสมกับความซับซ้อน ขนาด และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย โดยสามารถแยกแยะและประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย บนพื้นฐานของการดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (on-going basis) เพื่อให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสามารถตรวจพบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท (by line of business)
          18.2 ความเสี่ยงบางประเภทมีแต่เฉพาะในธุรกิจประกันภัยเท่านั้น เช่น ความเสี่ยงจากการับประกันภัย (underwriting risks) และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประเมินเงินสำรองทางเทคนิค (risks related to the evaluation of technical provisions) และความเสี่ยงประเภทอื่นๆ จะมีลักษณะคล้ายกันกับสถานบันการเงินประเภทอื่น ตัวอย่าง เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในตลาด (market, interest rate risks) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (operational risks) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (legal risks) ความเสี่ยงของตัวองค์กร (organisational risks) และความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ (conglomerate risks; including contagion, correlation and counter-party risks)
          18.3 หน่วยงานที่กำกับดูแลมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นผู้พัฒนา prudential regulations และข้อกำหนดอื่นๆ ในการควบคุมดูแลความเสี่ยงประเภทต่างๆ และถึงแม้ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลจะเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย แต่หน้าที่ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ (best practices and proper operation) ของบริษัทประกันภัยจะต้องตกอยู่กับคณะกรรมการบริษัท (the board of directors

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดและตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง (comprehensive risk management policies and systems) ที่สามารถแยกแยะ กำหนดขนาด ประเมิน รายงาน และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างทันท่วงที
          b นโยบายการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมความเสี่ยงควรเหมาะสมกับความซับซ้อน ขนาด และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยควรกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (tolerance level or risk limit) สำหรับความเสี่ยงประเภทสำคัญๆ
          c ระบบการจัดการความเสี่ยงจะต้องดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญๆ ทุกประเภท (all material risks)
          d บริษัทประกันภัยควรมีการทบทวนสภาพตลาดที่ประกอบธุรกิจอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งหาข้อสรุปสำหรับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับผลกระทบ (adverse impacts) ดังกล่าวที่มีต่อธุรกิจของบริษัท

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล (ปลัดกระทรวง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :