• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
 ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
 ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
 ICP 21 การลงทุน / Investments
 ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
 ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 5 Prudential requirements ICP 19  
 
 
  หมวด 5 Prudential requirements
 
ชื่อ ICP : ICP 19
เนื้อหา :

การรับประกันภัย
Insurance activity

เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันความเสี่ยงภัย ดังนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ได้รับประกันไว้ โดยเฉพาะจากการประกันภัยต่อ และนอกจากนั้นยังต้องมีเครื่องมือในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในระดับที่เหมาะสม

คำอธิบาย
          19.1 บริษัทประกันภัยรับและจัดการกับความเสี่ยง โดยใช้วิธีการต่างๆ ซึ่งรวมถึง การรวมภัย (pooling) และการกระจายความเสี่ยง (diversification) โดยทุกบริษัทควรต้องมีนโยบายการรับประกันภัยที่ไดรับอนุมัติและให้การดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท
          19.2 บริษัทประกันภัยใช้วิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ และการเงิน ในการประเมินหนี้สินและภาระผูกพัน และในการกำหนดระดับอัตราเบี้ยประกันภัย หากได้รับผลต่ำกว่าความเป็นจริงมาก จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรง โดยหากเบี้ยประกันภัยไม่พอเพียงต่อต้นทุนและความเสี่ยง บริษัทประกันภัยอาจต้องประกอบธุรกิจโดยไม่มีกำไร และมีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจได้รับการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นการปกปิดฐานะที่แท้จริงของบริษัทประกันภัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดราคาและเงินสำรองอย่างเหมาะสม
          19.3 บริษัทประกันภัยใช้วิธีการหลายประเภทในการบรรเทาและกระจายความเสี่ยงที่รับมา ซึ่งวิธีการที่สำคัญที่สุดในการโอนความเสี่ยงคือการประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยควรมีกลยุทธ์สำหรับการประกันภัยต่อ (reinsurance strategy) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและระดับเงินทุนของบริษัท ซึ่งกลยุทธ์สำหรับการประกันภัยต่อนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรับประกันภัย (overall underwriting strategy) ของบริษัทประกันภัย

           คุณสมบัติที่จำเป็น
           a หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายในการรับประกันภัยและการกำหนดราคาที่ได้รับการอนุมัติและได้รับการทบทวนเป็นประจำจากคณะกรรมการบริษัท
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยทำการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทได้รับประกัน และให้บริษัทกำหนดและรักษาอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมพอเพียง ซึ่งส่งผลให้บริษัทประกันภัยควรต้องมีระบบการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรได้รับการดูแลจากฝ่ายบริหารบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (on-going basis)
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควรสามารถทบทวนวิธีการที่บริษัทประกันภัยใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อพิจารณาว่าอัตราเบี้ยประกันภัยได้มีการกำหนดภายใต้สมมติฐานที่สมเหตุสมผล ที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการบรรเทาและกระจายความเสี่ยงโดยการกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรับประกันภัยไว้ได้เอง (risk retained) และที่จะต้องทำประกันภัยต่อ หรือใช้วิธีการโอนความเสี่ยงประเภทอื่นที่เป็นไปตามฐานะเงินทุนของบริษัท ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย และจะต้องได้รับการอนุมัติและได้รับการดูแลและทบทวนเป็นประจำจากคณะกรรมการบริษัท
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรทบทวนการทำประกันภัยต่อ (reinsurance arrangements) เพื่อตรวจสอบถึงความพอเพียง และดูแลให้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยที่เรียกร้องต่อบริษัทประกันภัยต่อสามารถเรียกคืนได้ ซึ่งรวมถึงการที่
          - การทำประกันภัยต่อนั้น ให้ความครอบคลุมที่เหมาะสมกับระดับเงินทุนของบริษัทประกันภัย (โดยพิจารณาจากการโอนความเสี่ยงที่แท้จริง/ real transfer of risk) และความเสี่ยงที่รับประกัน
          - ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยต่อมีความมั่นคง (secure) ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น การกำกับดูแลบริษัทประกันภัยต่อโดยตรง (direct supervision of reinsurers) หรือการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน (including trusts, letters of credit or funds withheld)
          f หน่วยงานที่กำกับดูแลควรตรวจสอบเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะสะท้อนภาพที่แท้จริงและเป็นธรรมของความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

 
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๐    
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๔/๒๕๕๑เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่องให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๗/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไข ปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๑/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๙/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๓/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :