• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
 ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
 ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
 ICP 21 การลงทุน / Investments
 ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
 ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 5 Prudential requirements ICP 21  
 
 
  หมวด 5 Prudential requirements
 
ชื่อ ICP : ICP 21
เนื้อหา :

การลงทุน
Investments

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุน สัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (asset mix) การประเมินมูลค่า (valuation) การกระจายความเสี่ยง การจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (asset-liability matching) และการจัดการความเสี่ยง

คำอธิบาย
          21.1 บริษัทประกันภัยต้องสามารถบริหารการลงทุนของตนให้มีความมั่งคงและมีความรอบคอบเหมาะสม (sound and prudent manner) โดยพอร์ตการลงทุน (investment portfolio) จะมีความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเงินสำรองทางเทคนิคและส่วนที่เหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน (solvency margin) ซึ่งบริษัทประกันภัยจะต้องแยกแยะ กำหนดระดับ รายงาน และควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญเหล่านั้น
          21.2 สำหรับบริษัทประกันภัยในหลายประเทศ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (concentration risk) ที่เกิดจากการขาดแคลนตราสารการลงทุนที่เหมาะสมภายในประเทศ เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญ และในทางตรงกันข้ามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทประกันภัยในระดับสากลจะค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากความจำเป็นในการบริหารและจับคู่ (match) สินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นเงินสกุลต่างๆ ในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังต้องมีกลยุทธ์การลงทุนที่ต้องซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากยังจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องอย่างเพียงพอ สำหรับการชดใช้ความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น
          21.3 หน่วยงานที่กำกับดูแลควรดูแบให้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับบริษัทประกันภัยในการบริหารการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลจำเป็นต้องมีทั้งอำนาจและความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระดับเงินสำรองทางเทคนิคและฐานะความมั่นคงของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี การกำหนดนโยบายการบริหารการลงทุนและวิธีการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

         คุณสมบัติที่จำเป็น 
         a ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนควรมีการกำหนดลงในกฎหมายหรือในกฎระเบียบสำหรับการกำกับดูแล ซึ่งอย่างน้อยควรมีการกล่าวถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
          - องค์ประกอบและการกระจายความเสี่ยงของแต่ละประเภท (mixture and diversification by type)
          - การจำกัดจำนวนหรือเงื่อนไขในการถือครองตราสารทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์หรือลูกหนี้ (receivables) บางประเภท
          - การดูแลสินทรัพย์ (safekeeping of assets)
          - การจับคู่ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (appropriate matching of assets and liabilities)
          - ระดับสภาพคล่อง
          b การลงทุนควรได้รับการประเมินตามวิธีการที่กำหนดโดย หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายการลงทุน (overall strategic investment policy) ที่ได้รับการอนุมัติและมีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
          - ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (risk profile of the insurer)
          - การจัดสรรสินทรัพย์ (determination of the strategic asset allocation, that is, the long-term asset mix over the main investment categories)
          - การจำกัดสินทรัพย์ในลักษณะต่างๆ เช่น ตามพื้นที่ ตามตลาด ตามภาคอุตสาหกรรม ตามคู่สัญญา และตามสกุลเงิน
          - การห้ามหรือจำกัดการถือครองสินทรัพย์บางประเภท เช่น ไม่มีสภาพคล่อง หรือ มีความผันผวนสูง หรือตราสารอนุพันธ์อื่นๆ
          - เงื่อนไขของบริษัทในการให้เช่าหรือวางสินทรัพย์เป็นประกัน
          - นโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและตราสารอื่นที่มีผลเช่นเดียวกัน (financial derivatives and structured products that have the economic effect of derivatives)
          - การกำหนดความรับผิดต่อหน้าที่ที่ชัดเจนสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และความเสี่ยงทีเกิดขึ้น (clear accountability for all asset transactions and associated risks)
          d ระบบการจัดการความเสี่ยงควรต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน ซึ่งอาจมีผลต่อระดับเงินสำรองทางเทคนิคและ/หรือส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สินของบริษัท โดยความเสี่ยงหลักๆ ที่สำคัญ ได้แก่
          - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนของระดับราคาในตลาด (market risk)
          - ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม (credit risk)
          - ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)
          - ความผิดพลาดในการดูแลสินทรัพย์ (failure in safekeeping of assets, including the risk of inadequate custodial agreements)
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อให้สินทรัพย์ได้รับการบริหารจัดการที่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติทางบัญชีโดยการควบคุมเหล่านี้ควรกำหนดให้กระบวนการลงทุนต่างๆ ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้ว หน้าที่ในการกำหนดระดับ ดูแล ชำระเงิน และควบคุมงานด้านสินทรัพย์จะแยกจากหน้าที่ในการซื้อขาย (front office functions)
          f หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้หน้าที่ในการดูแลนโยบายและกระบวนการลงทุนของบริษัทประกันภัยอยู่ในความรับผิดชอบ (clear management accountability for) ของคณะกรรมการบริษัทไม่ว่าจะได้มีการมอบหมายหน้าที่หรือว่าจ้างให้ผู้อื่นกระทำแทน
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ (key staff) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ
          h หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีกระบวนการตรวจสอบที่เคร่งครัด (rigorous audit procedures) ที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการลงทุนทุกประเภท เพื่อความสามารถระบุข้อบกพร่องจากการควบคุมภายในและความผิดพลาดจากระบบการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที โดยหากมีการดำเนินการภายในบริษัท หน้าที่การตรวจสอบควรเป็นเอกเทศจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
          i หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการดูแลและบริหารจัดการฐานะสินทรัพย์และหนี้สิน (asset/liability position) ของบริษัท เพื่อให้กิจกรรมการลงทุนและฐานะสินทรัพย์มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและภาระหนี้สิน
          j หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีแผนสำรอง (contingency plans) เพื่อบรรเทาผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้น

 
 
 
 
 
  ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ/คำสั่ง วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับ ผู้ลงนาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
 
   
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :