• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ICP
 
หมวด 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
หมวด 2 ระบบการกำกับดูแล
หมวด 3 องค์กรภายใต้การกำกับดูแล
หมวด 4 การดำเนินการในการกำกับดูแล
หมวด 5 Prudential requirements
 ICP 18 การประเมินและจัดการความเสี่ยง / Risk assessment and management
 ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 ICP 20 หนี้สิน / Liabilities
 ICP 21 การลงทุน / Investments
 ICP 22 ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน / Derivatives and similar commitments
 ICP 23 ความพอเพียงของเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน / Capital adequacy and solvency
หมวด 6 ตลาดและผู้บริโภค
หมวด 7 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ICP หมวด 5 Prudential requirements ICP 22  
 
 
  หมวด 5 Prudential requirements
 
ชื่อ ICP : ICP 22
เนื้อหา :

ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน
Derivatives and similar commitments

หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำหนดให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการใช้ตราสารอนุพันธ์และภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกัน โดยมีการกำหนดข้อจำกัดในการลงทุน การเปิดเผยข้อมูล การควบคุมภายใน และการตรวจสอบสถานะ (related positions)

คำอธิบาย
          22.1 ตราสารอนุพันธ์ คือ สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามสินทรัพย์ หนี้สิน หรือดัชนีอื่น หรือที่เรียกว่า underlying asset ตราสารอนุพันธ์เป็นสัญญาทางการเงินและมีลักษณะหลากหลาย เช่น forwards, futures, options, warrants และ swaps ซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจปรากฏในตราสารประเภทหนี้กึ่งทุน (hybrid instruments) เช่น หุ้นกู้ที่มีมูลค่าเมื่อวันครบกำหนดเปลี่ยนแปลงตามดัชนีหุ้น ซึ่งบริษัทประกันภัยที่มีธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ควรกำหนดจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
          22.2 ตราสารอนุพันธ์ควรใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลอาจจำกัดการใช้ตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการการลงทุน ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ควรพิจารณาในภาพรวมของกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (a prudent overall asset/liability management strategy)
          22.3 หลักการในข้อนี้ยังใช้กับตราสารทางการเงินประเภทอื่นที่มีผลเช่นเดียวกันกับตราสารอนุพันธ์ และยังสามารถใช้กับตราสารอนุพันธ์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity derivatives) ในกรณีที่บริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตให้สามารถทำธุรกรรมดังกล่าว โดยหากกฎระเบียบในประเทศใดห้ามใช้ตราสารอนุพันธ์หรือข้อผูกพันอื่นที่มีผลเช่นเดียวกัน คุณสมบัติในการประเมินตามข้อนี้จะไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งการห้ามใช้ตราสารอนุพันธ์จะเป็นการเหมาะสม หากประเทศไม่อาจมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนสำหรับการกำกับดูแล ตาม ICP 1 (a jurisdiction does not fully observe the conditions for effective supervision)
          22.4 คุณสมบัติในเรื่องกระบวนการตัดสินใจที่เป็นลำดับขั้นตอนและมีความโปร่งใส สำหรับการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติ การดูแล การรายงาน และการควบคุม จะนำมาใช้ในลักษณะเดียวกันกับข้อผูกพันอื่นที่มีผลเช่นเดียวกันกับตราสารอนุพันธ์ แต่สำหรับในบางประเทศอาจรวมอยู่ในรายการที่อยู่นอกงบดุล (off-balance sheet items) และนอกจากนี้ยังควรมีการกำหนดและการควบคุมในลักษณะเดียวกันกับข้อผูกพันจากการทำธุรกรรมผ่าน special purpose vehicles (SPV)
          22.5 ตราสารอนุพันธ์หากใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน (portfolio risk) ของบริษัทประกันภัย และในการกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ของบริษัทประกันภัย หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องดูแลถึงความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับรู้ กำหนดระดับและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเหมาะสม โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการใช้ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทประกันภัยอย่างเพียงพอ และอาจขอทราบจุดประสงค์ในการเลือกใช้ตราสารอนุพันธ์บางประเภท รวมทั้งเหตุผลสำหรับการทำธุรกรรมบางธุรกรรม

          คุณสมบัติที่จำเป็น
          a ควรมีการกำหนดเกี่ยวกับการใช้ตราสารอนุพันธ์ในกฎหมายหรือในกฎระเบียบสำหรับการกำกับดูแล โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการใช้ตราสารอนุพันธ์และข้อผูกพันอื่นที่มีผลเช่นเดียวกัน
          b หน่วยงานที่กำกับดูแลควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำหรับตราสารอนุพันธ์และข้อผูกพันอื่นที่มีผลเช่นเดียวกัน
          c หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทโดยรวม (collectively) มีความรู้ความสามารถพอเพียงในการเข้าใจเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตราสารอนุพันธ์ และบุคคล (all individuals) ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้และดูแลตราสารอนุพันธ์ต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
          d หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่ใช้ตราสารอนุพันธ์มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่เหมาะสม โดยได้รับการอนุมัติและได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนโยบายนี้ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท นโยบายการลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินและระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ (risk tolerance) และอย่างน้อย ควรกล่าวถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
          - จุดประสงค์สำหรับการใช้ตราสารอนุพันธ์แต่ละประเภท
          - การกำหนดระดับความเสี่ยง (exposure limits) อย่างเหมาะสมสำหรับตราสารอนุพันธ์โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ในการใช้และความเสี่ยงต่างๆ (market, credit, liquidity, operations and legal risk)
          - การจำกัดหรือห้ามถือครองตราสารอนุพันธ์บางประเภท เช่น ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ การปิดสถานะหรือขายทิ้งมีความลำบากเนื่องจากไม่มีตลาดรองรับ (lack of marketability) หรือตลาดขาดสภาพคล่อง หรือไม่มีกระบวนการกำหนดราคาที่สามารถยอมรับได้ (independent, i.e., external, verification of pricing is not available)
          - การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกรอบความรับผิดตามหน้าที่สำหรับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ (the delineation of lines of responsibility and a framework of accountability for derivatives transactions)
          e หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการ
          - วิเคราะห์และดูแล ทั้งโดยรายประเภทและโดยรวม (individually and in aggregate)
          - ดูแลและจัดการโดยรวมกัน (in an integrated manner) กับความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่มิใช่ตราสารอนุพันธ์ (nonderivatives activities) เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการประเมินร่วมกัน (on a consolidated basis) อย่างเป็นประจำ
          f หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และธุรกรรมที่ได้กระทำลงไปเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในการกำกับดูแล และกระบวนการและนโยบายที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น โดยการควบคุมเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดการแยกกัน (appropriate segregation) ระหว่างบุคคลผู้ที่กำหนดระดับดูแล ชำระเงิน และควบคุมกิจกรรมทางด้านตราสารอนุพันธ์ กับบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ซื้อขาย (those who initiate transactions)
          g หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการดูแลรักษาแบบจำลองที่ใช้สำหรับการซื้อขาย (front office) และกำหนดระดับราคาของตราสารที่ใช้ พร้อมทั้งกำหนดให้การกำหนดระดับราคาของตราสารเป็นไปตามแนวทางที่ยอมรับในตลาด (market convention) โดยหน้าที่เหล่านี้ควรแยกออกจากหน้าที่การซื้อขาย (front office)
          h หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้บริษัทประกันภัยมีความสามารถในการตรวจทาน (to verify pricing) การกำหนดระดับราคาของตราสารได้อย่างเป็นเอกเทศ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายอนุญาตให้สามารถใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดที่ไม่เป็นทางการ (over-the-counter: OTC) ได้
          i หน่วยงานที่กำกับดูแลควรกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีกระบวนการตรวจสอบที่เคร่งครัด (rigorous audit procedures) ที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อสามารถระบุข้อบกพร่องจากการควบคุมภายในและความผิดพลาดจากระบบการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที โดยหากมีการดำเนินการภายในบริษัท หน้าที่การตรวจสอบควรเป็นเอกเทศจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :